Kierunek: Pedagogika
Specjalność: Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym