Kierunek: Pedagogika
Specjalność: Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza