Kierunek: Pedagogika
Specjalność: Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią