Chełmskie Towarzystwo Naukowe

Historia Chełmskiego Towarzystwa Naukowego w Chełmie

 • 30 czerwca 1997 roku powstało Chełmskie Towarzystwo Naukowe
  W tym dniu w Urzędzie Miasta Chełma spotkali się: Józef Ogonowski, Beata Lipczyńska, Beata Pliszka,Longin Bożeński, Zdzisław Denysiuk, Jerzy Michalak, Jerzy Masłowski, Piotr Węcławik, Longin Tokarski, Marian Iwanicki, Leszek Burakowski, Eugeniusz Wójcik, Aleksander Stałęga, Jerzy Jankowski, Roman Małek oraz Wojciech Hetman, Sławomir Rogucki, Zygmunt Gardziński, Stanisław Bodys i Tadeusz Martyniuk.
  Pierwszemu zebraniu Towarzystwa przewodniczył ówczesny prezydent, Pan Zbigniew Bajko, przedstawiając obecnym idee i zasady funkcjonowania ChTN oraz przyjęte cele działania. W trakcie spotkania uchwalono STATUT oraz wybrano Komitet Założycielski w składzie:
   
  • Leszek Burakowski
  • Jerzy Jankowski
  • Tadeusz Martyniuk
  • Jerzy Masłowski
  • Jerzy Ogonows 
 • 11 sierpnia 1997 roku Komitet Założycielski ChTN wystosował do Wydziału Cywilnego Sądu Wojewódzkiego w Lublinie wniosek o wpisanie Towarzystwa do rejestru stowarzyszeń (zgodę Sądu Wojewódzkiego w Lublinie uzyskano 29 listopada 1997 r., a faktycznej rejestracji dokonano 23 marca 1998 roku, wpisując ChTN do rejestru pod numerem 1811).
   
 • 6 maja 1998 roku na walnym zebraniu ChTN - już po pozytywnej decyzji Sądu - dokonano wyboru statutowych władz:
  Prezesem ChTN - został Tadeusz Martyniuk
  Wiceprezesem - Jerzy Masłowski Pozostali członkowie Zarządu: Longin Bożeńskii, Zygmunt Gardziński, Eugeniusz Wójcik
  Komisja Rewizyjna w składzie: Jerzy Michalak, Zdzisław Denysiuk, Sławomir Rogucki
  Sąd Koleżeński: Zbigniew Bajko, Jerzy Jankowski, Longin Tokarski, Wojciech Hetman, Tadeusz Radzięciak.
   
 • Członkowie ChTN zgodnie uznali, że naczelnym zadaniem Towarzystwa będzie podjęcie intensywnych działań celem utworzenia w Chełmie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. 

  W tym celu zorganizowano akcję zbierania podpisów popierających tę ideę wśród chełmskiej młodzieży szkolnej. W efekcie zebrano 2 000 podpisów, które przesłano do MEN. ChTN było współautorem szeregu wniosków, jakie z Chełma przesłano do Ministerstwa Edukacji Narodowej. Jego członkowie występowali zarówno do samorządów gmin i powiatów z prośbą o finansowe wsparcie projektu jak i do parlamentarzystów o popieranie idei chełmskiej szkoły wyższej na forum parlamentu, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Rządu. ChTN zwróciło się także do Metropolity Lubelskiego, ks. arcybiskupa Józefa Życińskiego z prośbą o poparcie inicjatyw środowisk chełmskich.
   
 • 14-15 września 1998 roku - ChTN współorganizowało wraz z Katedrami Zastosowań Matematyki i Analizy Zespolonej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego seminarium "Z zagadnień nieliniowych w matematyce i fizyce".

  Seminarium odbyło się na terenie Zespołu Szkół Technicznych w Chełmie. Wygłoszono 14 referatów, a uczestnicy reprezentowali uczelnie z Lublina, Kielc, Radomia, Rzeszowa i Lwowa.
   
 • 24 maja 1999 roku ChTN organizowało - wspólnie z Katedrą Inżynierii Ochrony Środowiska Politechniki Lubelskiej - konferencję naukową pt.: "Symulacja numeryczna rozprzestrzeniania zanieczyszczeń powietrza w atmosferze grawitacyjnej".
   
 • Przez trzy kolejne lata - 1998, 1999, 2000 - ChTN brało udział w projekcie wspierania młodzieży akademickiej wywodzącej się z Chełma (w ramach tego przedsięwzięcia przyznawano studentom stypendia za wyniki w nauce oraz stypendia socjalne).

  Rada Miasta Chełma co rok przeznaczała na ten cel kwotę 100.000 zł. Zadaniem Stowarzyszenia było przyznawanie i wypłacanie stypendiów, w oparciu o zatwierdzony przez Zarząd Miasta regulamin. Każdego roku wypłacono ok. 200 stypendiów.
   
 • W lipcu 1999 roku - w ramach projektu "Credo"- członkowie ChTN opracowali wniosek pt.: "Rozwój systemu informacji w obszarze przygranicznym w oparciu o techniki komputerowe i internet".

  Celem opracowywanego wniosku była organizacja kanałów komunikowania się społeczności lokalnych, służących wzajemnemu poznaniu i umożliwiających nawiązanie coraz to bardziej efektywnych kontaktów gospodarczych, kulturalnych i turystycznych między społecznościami polską i białoruską.

  Przy planowaniu tego projektu ChTN nawiązało współpracę z Białoruskim Stowarzyszeniem Naukowo-Przemysłowym w Brześciu. Przedsięwzięcie zakładało dotację z programów Credo i udział własny partnerów. Program przeszedł weryfikację w Euroregionie Bug oraz w skali światowej, po czym został wysłany do Pragi, skąd miał być skierowany do Brukseli. Niestety, z niewyjaśnionych przyczyn wniosek został przetrzymany w Pradze i z ponad 2-miesięcznym opóźnieniem przekazany do Belgii, co spowodowało, że nie został rozpatrzony.
   
 • 26 stycznia 2002 r.  - II walne zebranie Chełmskiego Towarzystwa Naukowego i wybór nowych władz statutowych.

  Podczas II walnego zebrania ChTN-u zwiększono skład Zarządu z 5 osób do 7. Zmniejszono składkę członkowską do 5 zł oraz podjęto uchwałę o utworzeniu funduszu stypendialnego (z dotacji lokalnych samorządów oraz sponsorów). Dotychczasowego Prezesa zastąpił ówczesny wiceprezydent Chełma, Zygmunt Gardziński

  W Zarządzie zasiedli:
  Prezes - Zygmunt Gardziński
  Wiceprezes - Józef Pituch
  oraz Longin Bożeński (skarbnik), Renata Kartaszyńska (sekretarz), prof. Tadeusz Martyniuk, prof. Józef Zając, Eugeniusz Wójcik.
  Komisja Rewizyjną tworzą: Zdzisław Denysiuk, Janina Mikulska, Kazimierz Żbikowski. Sąd Koleżeński: Mieczysław Sołtys, Wojciech Hetman, Janina Komorowska, Paweł Ciechan, Beata Patkowska.

  Za największy swój sukces podczas pierwszej kadencji władze Towarzystwa uznają doprowadzenie do powstania Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie.
   
 • 24-25 maja 2002 r. - współorganizacja  I Konferencji Entuzjastów Informatyki

  Współorganizatorami pierwszej Konferencji Entuzjastów Informatyki byli członkowie Chełmskiego Towarzystwa Naukowego, władze Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie oraz Koło Informatyczne Studentów PWSZ w Chełmie.
  W zamierzeniu miało to być forum wymiany informacji i doświadczeń między osobami mającymi znaczący dorobek w swoich dziedzinach a entuzjastami informatyki. Wzięli w niej udział pracownicy naukowi ze stopniami i tytułami naukowymi, a także studenci z róznych uczelni w kraju, m.in. PWSZ w Tarnowie, PWSZ w Lesznie, PWSZ w Elblągu, UMCS w Lublinie, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Politechniki Lubelskiej. Trwałym efektem konferencji jest wydawnictwo, zawierające 19 najciekawszych referatów.
   
 • 26 czerwca 2002 r. - na zebraniu członków ChTN uchwalono nowy sposób działania w ramach następujących grup problemowych: 26 lutego 2003 r. - Obchody jubileuszu Jana Longina Okonia z okazji 75.lecia życia pisarza i 60. lecia działalności literackiej.
  • przedmioty ścisłe
  • przedmioty humanistyczne
  • grupa oświatowa

   Współorganizatorami jubileuszu byli członkowie Chełmskiego Towarzystwa Naukowego, Chełmskiego Towarzystwa Regionalnego, Związku Literatów Polskich (oddział w Lublinie) oraz Wydawnictwo TAWA.
 • 23-24 maja 2003 r. - współorganizacja II Konferencji Entuzjastów Informatyki.
   
 • Styczeń 2004 r. - ChTN inicjuje projekt "Aktywacja - program edukacji bezrobotnych", wspierając działania Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmie.

  Projekt ma charakter transgraniczny i realizowany jest przy współpracy z Miejsko Rejonowym Urzędem Pracy w Kowlu w celu pomocy instytucjom publicznym i organizacjom pozarządowym w nawiązywaniu współpracy z partnerem ukraińskim z obszaru rejonu kowalskiego. 
   
 • 28-29 maja 2004 - współorganizacja III Konferencji Entuzjastów Informatyki.
   
 • 20-21 maja 2005 r. - współorganizacja IV Konferencji Entuzjastów Informatyki.
   
 • 2-3 czerwca 2005 r. - współorganizacja międzynarodowej konferencji "Związki Mikołaja reja z ziemią chełmska. W 500. rocznicę śmierci poety".
   
 • 8-10 czerwca 2006 roku - współorganizacja międzynarodowej konferencji naukowej "Spotkania polsko-ukraińskie. Literatura, język, kultura".
   
 • 28 lutego 2007 roku - "Porozumienie o współpracy" z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Chełmie. 

  Porozumienie dotyczyło współpracy w zakresie organizacji konferencji, sympozjów, kursów, szkoleń, prowadzenia działalności wydawniczej oraz innej - naukowej, szkoleniowej, oświatowej i kulturalnej. W szeregi członków CHTN przyjęto 11 pracowników naukowych Instytutu Nauk Humanistycznych.
   
 • Zarząd CHTN opracował i złożył w Urzędzie M. Chełma dwie oferty na realizację zadań publicznych:


  Efektem podjętej inicjatywy było uzyskanie z samorządu dotacji w wysokości 3.000,- złotych na realizację obu przedsięwzięć.
   
  1. Organizację Konferencji Naukowej "Forum Pograniczne - Obsesje. Projekcje. Projekty";
  2. Polsko-Ukraińskie Warsztaty Malarskie "LATO 2007"
 • 31 maja-1 czerwca 2007 r. - współorganizacja forum pogranicznego "OBSESJE. PROJEKCJE. PROJEKTY". Instytut Nauk Humanistycznych PWSZ w Chełmie.

  Członkowie stowarzyszenia przygotowali i wygłosili kilka referatów oraz zorganizowali wycieczkę po zabytkowej części Chełma. Poza tym udział CHTN polegał na pokryciu kosztów druku 150 egzemplarzy wydawnictwa pokonferencyjnego w wysokości 1.994,70 zł oraz sfinansowania 50% kosztów recenzji wydawniczych w wysokości 1.000,00 złotych. Autorami recenzji byli: prof. Marek Mądzik oraz dr Monika Ruda-Grodzka.
   
 • 1-4 lipca 2007 r. - XII Międzynarodowa Konferencja Matematyczno-Informatyczna. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie

  Członkowie CHTN podjęli współpracę z organizatorami ww. konferencji przy organizacji wycieczki "Ścieżkami pogranicza" na trasie Chełm-Włodawa-Jabłeczna-Romanów-Chełm.
   
 • 15-28 lipca 2007 r. - POLSKO_UKRAIŃSKIE WARSZTATY MALARSKIE

  Polsko-Ukraińskie Warsztaty Malarskie LATO 2007 okazały się największym tegorocznym przedsięwzięciem stowarzyszenia. Impreza - współorganizowana przez chełmską Państwową Wyższą Szkołę Zawodową oraz Dom Pracy Twórczej w Uhrze -skupiła 23 artystów z Polski i Ukrainy. Warsztaty zakończyła "Biesiada Uherska w starym młynie" połączona z wystawą prac malarskich, w której wzięli udział uczestnicy konferencji "Analytic Functions" z Meksyku, USA, Japonii, Izraela, Turcji, Francji, Niemiec, Finlandii, Szwecji, Ukrainy, Słowacji i Polski

  Po zakończeniu warsztatów malarskich LATO 2007 artyści przekazali swe prace (łącznie: 27 obrazów) władzom Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej oraz 1 obraz - prezesowi Chełmskiego Towarzystwa Naukowego.
   
 • 22-28 lipca 2007 r. - XIV Conference on Analytic Functions. Instytut Matematyki I Informatyki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

  W ramach tego przedsięwzięcia członkowie stowarzyszenia współorganizowali dla uczestników konferencji wycieczkę szlakiem nadbużańskim i spływ rzeką Bug (25 lipca) oraz "Biesiadę Uherską w starym młynie" (26 lipca).
   
 • 27 listopada 2007 r. - wyjątkowym wydatkiem CHTN był zakup symbolicznej cegiełki (sfinansowanie kamiennego portalu w kwocie 3.868,75 złotych) jako wkładu stowarzyszenia w nowoczesny gmach Instytutu Matematyki i Informatyki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie.
   
 • 2 lutego 2008 r. -  Porozumienie o współpracy Stowarzyszenia ChTN i Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie. Porozumienia dotyczyło współpracy w zakresie organizacji konferencji, sympozjów, kursów, szkoleń, prowadzenia działalności wydawniczej oraz innej (m.in. naukowej, szkoleniowej, oświatowej i kulturalnej). 
   
 • 16 - 17 maja 2008 r. – Współorganizacja Konferencji Naukowej „Pamięć i miejsce. Doświadczenie przeszłości na pograniczu” w Instytucie Nauk Humanistycznych PWSZ w Chełmie.
  W konferencji brali również udział członkowie stowarzyszenia jako autorzy wystąpień, m.in. prof. Andrzej Stępnik (Polskie towarzystwa naukowe na wschodnim pograniczu II Rzeczypospolitej) i prof. Piotr Mazur (Szkoła we wspomnieniach nauczycieli chełmskich (1944-1956)), Anna Szymańska (Problemy pogranicza w prasie lokalnej), Dominika Staszczyk (Historiografia chełmska. Przeszłość i teraźniejszość), Tomasz Rokosz (Wybrane obrzędy i zwyczaje doroczne z obszaru wschodniego pogranicza Polski) oraz Beata Kucharska (Chasydzkim śladem do miasteczka Chełm) i Zygmunt Gardziński (Perspektywy współpracy transgranicznej w dziedzinie nauki na pograniczu polsko-ukraińskim).
  W ramach konferencji zorganizowano objazd naukowy szlakiem zabytkowej drewnianej architektury sakralnej pogranicza kulturowego na trasie: Chełm – Olchowiec – Wereszczyn – Sosnowica – Hola – Horostyta – Okuninka – Czułczyce – Chełm. Głównym inicjatorem tego przedsięwzięcia i przewodnikiem wycieczki był Zygmunt Gardziński
  Decyzją Zarządu ChTN sfinansowano połowę kosztów recenzji wydawnictwa pokonferencyjnego dla: prof. Marka Mądzika i prof. Małgorzaty Karwatowskiej.
   
 • 1 – 15 września 2008 r. - „Polsko – Ukraińskie Warsztaty Malarskie LATO 2008”. To już kolejny plener malarski, współorganizowany przez Chełmskie Towarzystwo Naukowe oraz chełmską PWSZ i Dom Pracy Twórczej w Uhrze koło Chełma.  Gościliśmy dwunastu artystów z Polski i Ukrainy, którzy na zakończenie podarowali naszemu stowarzyszeniu część swoich prac malarskich. Warsztaty zakończyła „Biesiada Uherska w starym młynie” połączona z wystawą prac malarskich,  w której wzięli udział przedstawiciele środowisk artystycznych i naukowych Chełma oraz przedstawiciele władz lokalnych. 
   
 • 1 październik 2008 r. - Kolejnym przedsięwzięciem ChTN było zorganizowanie – po raz pierwszy w Chełmie – Uniwersytetu Trzeciego Wieku.Inicjatywa ta spotkała się ze sporym zainteresowaniem i już w pierwszym roku funkcjonowania mieliśmy 380 słuchaczy. Oferta programowa była bardzo zróżnicowana – zaproponowano zajęcia z historii, kultury, filologii polskiej, edukacji ekologicznej i prozdrowotnej oraz prawa i techniki. Największą popularnością cieszyły się zajęcia z informatyki. 
   
 • 16 październik 2012 roku – Jubileusz 15-lecia ChTN - W  Sali Senatu PWSZ w Chełmie odbył się Jubileusz 15-lecia Towarzystwa. Honorowymi gośćmi uroczystości byli: 
   
  • prof. dr hab. Józef Zając, rektor PWSZ, senator RP,
  • prof. dr hab. Małgorzata Karwatowska, dziekan Wydziału Humanistycznego PWSZ,
  • dr Marek Siwiec, kierownik Instytutu Filologii Polskiej PWSZ,
  • przedstawicielka Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie,
  • przedstawiciel Urzędu Miasta w Chełmie.
  Program uroczystości:
  Wystąpienia okolicznościowe:
  -    prof. dr hab. Andrzeja Stępnika, prezesa ChTN,
  -    prof. dr hab. Józefa Zająca, rektora PWSZ, senatora RP,
  -    wystąpienia zaproszonych gości.
  Konferencja naukowa
  -    mgr Zygmunt Gardziński: „Działalność ChTN w latach 1997-2012”
  -    mgr Zbigniew Lubaszewski: „Dorobek i osiągnięcia Towarzystwa, konferencje i wydawnictwa”
  -    dr Paweł Kiernikowski: „Działalność i dorobek naukowy nieżyjących członków ChTN”

  Uroczystości towarzyszyło otwarcie wystawy pod tytułem: „Działalność Wydawnicza Chełmskiego Towarzystwa Naukowego” i wydanie jubileuszowego biuletynu oraz wręczanie dyplomów, legitymacji i znaczków Towarzystwa.

 •  „ENCYKLOPEDIA CHEŁMA” - to ważna inicjatywa Chełmskiego Towarzystwa Naukowego. Głównym pomysłodawcą był Prezes ChTN, prof. dr hab. Andrzej Stępnik
  Rok 2008 to początek działań Towarzystwa odnośnie Encyklopedii Chełma. W zamierzeniu ma być to kilkutomowa publikacja.  Dotychczasowe prace miały charakter organizacyjny i polegały na wyłonieniu: koordynatorów zespołów tematycznych (w działach kultura, polityka, społeczeństwo, gospodarka), ustaleniu tematyki oraz wstępnego opracowania ok. 250 haseł do tomu pierwszego o tytule roboczym Encyklopedia Chełma. T. 1: Ludzie. 
   
 • „SCIENTIA” – pismo naukowe studentów PWSZ w Chełmie. 
  Dużym sukcesem Towarzystwa było zainaugurowanie nowego wydawnictwa – czasopisma studenckiego pod tytułem „SCIENTIA”. Inicjatorem był pracownik INH PWSZ w Chełmie - Kamil Piech. Dzięki dotacjom Urzędu Miasta Chełm oraz Rektora PWSZ w Chełmie wydano dwa numery czasopisma (każdy numer w nakładzie 150 sztuk, ISSN 1899-0630). 
  „Scientia” 1/2008 pod redakcją Beaty Kucharskiej i Kamila Piecha zawierała szereg artykułów studentów historii i polonistyki PWSZ w Chełmie, recenzowanych m.in. przez profesorów: Halinę Pelc, Jana Lewandowskiego, Leszka Piątkowskiego, Krzysztofa Skupieńskiego, Andrzeja Stępnika i Wojciecha Witkowskiego oraz dra Henryka Kowalskiego i dra Pawła Nowaka. Większość tekstów wyróżniała się wysokim poziomem merytorycznym i spotkała się z dużym uznaniem. Przykładowo: Wojciech Doraczyński, Proces świetojurski (s. 11); Sebastian Denys, Zagadnienia aukcji wojska i bezpieczeństwa wewnętrznego w świetle laudów sejmikowych lubelskich z czasów postanisławowskich(s. 41); Anna Wereszczagina, Obraz Polski i narodu polskiego we współczesnych podręcznikach rosyjskich (s. 58); Marek Ładak, Aspekty polityczne i gospodarcze porozumienia polskiego Okrągłego Stołu z 1989 roku (s. 122); Anna Gawron, Miła Ojczyzna, czyli Mikołaj Rej jako polityk-patriota (s. 131); Katarzyna Wieczorek, Wizerunek kobiety w „Żywocie człowieka poczciwego” Mikołaja Reja (s. 137) oraz Wojciech Lipski, Związki Mikołaja Reja z Mikołajem Siennickim (s. 157) i Monika Wójcik,Dowcip językowy w komunikatach reklamowych (s. 188).