Chełmskie Towarzystwo Naukowe

Publikacje

2016 rok

„25 lat polskiej samorządności. Samorząd  terytorialny Europy Środkowo – Wschodniej a model samorządu terytorialnego Ukrainy”.

Wydawca: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, Chełmskie Towarzystwo Naukowe.

Redakcja: Iwona Lasek- Surowiec

Publikacja stanowi głos w dyskusji podsumowującej ćwierćwiecze zmian ustrojowych w Polsce w obrębie struktur władzy lokalnej zapoczątkowanych ustawą reaktywującą polski samorząd terytorialny [z 8 marca 1990 roku]. Praca zawiera artykuły środowiska naukowego podzielone na  trzy części . Pierwsza „Samorząd terytorialny w Polsce i w Europie” to czternaście wypowiedzi na temat  tradycji,  historii,  norm prawnych funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce i w wybranych państwach Europy Środkowej. Druga część publikacji „ Tradycje samorządowe na Chełmszczyźnie” to cztery artykuły  dotyczące Chełma, a  zwłaszcza  tradycji samorządowych  z okresu międzywojennego,  Komitetów Obywatelskich Solidarność, pierwszych wyborów  samorządowych w mieście oraz funkcjonowania samorządu    w pierwszych, przełomowych dwóch latach po wyborach.  Trzecia część „Samorząd terytorialny  na Ukrainie. Zamierzenia i możliwości  realizacji” składa się z dziewięciu referatów odzwierciedlających poglądy przedstawicieli ukraińskiego i polskiego szkolnictwa wyższego  w przedmiotowym zakresie.  Puentą  tej części jest fakt, że  Ukraina mimo trudności, z pełną determinacją wciąż poszukuje  modelu  ustrojowego i organizacyjnego dla samorządu terytorialnego. Publikację kończy prezentacja autorów i bardzo obszerna bibliografia oraz indeks osób.

SCIENTIA nr 10 – czasopismo naukowe

Wydawca: Państwowa Wyższa Szkoła  Zawodowa w Chełmie, Chełmskie Towarzystwo Naukowe.

Redakcja:  Zygmunt Gardziński – redaktor naczelny, Beata Kucharska, Piotr Mazur – redaktorzy tematyczni.

W czasopiśmie  autorzy podejmują problemy związane  z edukacją i wychowaniem starając się przedstawić czytelnikom szeroką perspektywę spojrzenia na współczesną rzeczywistość pedagogiczną.  Część pierwsza to 12 artykułów, które ukazują problemy związane z procesem nauczania, takie  jak: profesjonalizm w zawodzie nauczyciela,  rola  blogów internetowych w procesie kształcenia, współpraca z rodzicami , nauczanie języków obcych w krajach niemieckojęzycznych, problem doradztwa zawodowego, działań wychowawczych szczególnie w oparciu o program szkolny kładący nacisk na uroczystości szkolne i funkcjonowanie  organizacji  na terenie szkoły. Dalsze artykuły dotyczą działań profilaktycznych związanych z dorastaniem, patologią społeczną, agresją      w szkole i różnymi formami pomocy uczniom w tym zakresie. Część druga to 6 artykułów o charakterze sprawozdawczym dotyczących rożnych form aktywności podejmowanych przez pracowników i studentów   Pedagogiki  PWSZ,  takich jak:  konferencje, seminaria,  konkursy i inne  przedsięwzięcia o charakterze edukacyjnym. Część trzecią stanowią 3 artykuły zagranicznych autorów dotyczące pułapek językowych w rzeczywistości wirtualnej, dylematów występujących na polu nowoczesnego,  ukraińskiego dramatu oraz problemów  komunikacji w kulturach etnicznych.

„VOCATIONAL  TRAINING SOME PROBLEMS AND CONTEXTS”

Wydawca: Państwowa  Wyższa Szkoła  Zawodowa w Chełmie, Chełmskie Towarzystwo Naukowe.

Redakcja: Halina Bejger, Halyna Rusyn

Publikacja napisana w języku angielskim składa się  z trzech części: pierwsza „ Vocational training. Various shots”  to siedem artykułów autorów polskich i z Białorusi , Rosji, Ukrainy, Litwy odnośnie systemów  kształcenia  w tych  krajach. Część druga „Vocational Training. Professional competence” zawiera dziewięć artykułów polskich i zagranicznych autorów poświęconych zawodowym kompetencjom w rozwijaniu twórczego   i krytycznego myślenia , dalszej edukacji oraz rozwiązywania problemów związanych z edukacją w poszczególnych krajach. Trzecia część „ Axiological aspectus of education” to cztery  artykuły dotyczące systemu wartościowania w edukacji  autorów z Ukrainy, Rosji i Słowacji. Na uwagę zasługują aneksy dotyczące przedstawienia wszystkich 36 autorów, dorobku publikacyjnego Katedry Pedagogiki PWSZ oraz bibliografii .

2015 rok

„Praca opiekuńczo – wychowawcza z dziećmi i młodzieżą”

Wydawca: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, Chełmskie Towarzystwo Naukowe.

Redakcja: Halina Bejger,  Renata Kartaszyńska

Publikacja składa się z czterech części i  przedstawia wieloaspektową analizę środowisk, w których przebiega proces opieki  oraz  wychowania dzieci i młodzieży. Część pierwsza „Podstawowe  środowiska  opiekuńczo – wychowawcze” zawiera cztery artykuły  charakteryzujące  środowiska wychowawcze, a głównie rodzinę  i szkołę  oraz placówki opiekuńczo – wychowawcze. Na uwagę zasługuje fakt, że gdy rodzina i szkoła zawodzą, a dzieci  trafiają  decyzją sądów rodzinnych do placówek opiekuńczo – wychowawczych to obecnie oddziaływania opiekuńcze, wychowawcze i terapeutyczne kadry tych placówek jest   na znacznie wyższym  poziomie, niż parę lat wstecz.   W drugiej części „Wychowawca i jego warsztat pracy”  zgromadzono trzy artykuły obejmujące rolę opiekuna- wychowawcy w domach dziecka, predyspozycje pedagogiczne współczesnego wychowawcy, metody i techniki poznawania uczniów oraz ich znaczenie dla budowania podmiotowych relacji uczeń- wychowawca. Część trzecia publikacji „Wybrane problemy rozwoju dzieci i młodzieży” to trzy artykuły stanowiące rodzaj  refleksji  nad  deficytami rozwojowymi i trudnościami z jakimi borykają się dzieci z środowisk  dysfunkcyjnych. Właściwe rozpoznanie i zdiagnozowanie dziecka ułatwia pracę  wychowawczo – terapeutyczną. To również odnosi się do zachowań agresywnych u gimnazjalistów.  Ostatnia, czwarta część pracy „Działania  opiekuńcze, wychowawcze i terapeutyczne    w  stymulowaniu rozwoju dzieci i młodzieży”  zawiera sześć artykułów  autorów, którzy zwracają uwagę na współpracę nauczycieli z rodzicami  już od przedszkola, na potrzebę rozwijania aktywności, rehabilitacji dziecka, na  zastosowanie dramy jako metody terapii, na wykorzystaniu metody socjoterapii w  pracy z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych. Praca zawiera obszerną bibliografię.

Scientia  nr 9   - czasopismo naukowe

Wydawca: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w  Chełmie, Chełmskie Towarzystwo Naukowe.

Redakcja: Beata Kucharska,  Aneta Paszkiewicz,  Agnieszka Piwnicka- Jagielska,  Zygmunt Gardziński.

W czasopiśmie zawarte są materiały z konferencji naukowej na temat: „ Przełamywanie   tabu w języku, kulturze oraz edukacji dzieci i młodzieży”, która odbyła się  4 i 5  maja 2014 roku w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie.

Materiały są pogrupowane w dwie części. 

Część pierwsza zawiera charakterystykę współczesnej tendencji do przekraczania tabu w życiu społecznym, w procesie wychowawczym w szkole, w domu rodzinnym  oraz konsekwencji z tym związanych. 

Część druga to artykuły na temat przekraczania tabu w najnowszej literaturze dla dzieci i młodzieży. Autorzy publikacji , pracownicy  naukowi i studenci PWSZ w Chełmie, podejmują próbę odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób przekraczanie tabu wpływa na edukację i wychowanie współczesnego, młodego pokolenia, jednocześnie sygnalizując społeczeństwu bardzo  ważny problem.
 

„Chełm  w literaturze”   Tom I

Wydawca: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, Chełmskie Towarzystwo Naukowe.

Redakcja: Beata Kucharska, Agnieszka Piwnicka – Jagielska, Zygmunt Gardziński.

Praca jest pierwszym tomem planowanego cyklu analiz tekstów  kultury o Chełmszczyźnie, o historii i tradycji naszego miasta. Krytycznoliterackim analizom towarzyszą wskazówki i porady metodyczne, tak  więc  publikacja  zawiera  elementy edukacyjne,  również  do wykorzystania w szkołach.

Publikacja składa się z dwóch części.

Część pierwsza zawiera teksty utworów literackich dawnych i współczesnych poetów związanych emocjonalnie z Chełmem. Przedmiotem analiz są utwory takich poetów jak:  Wacław Mrozowski, Wacław Iwaniuk, Longin Jan Okoń, Czesław Twardzik, Krzysztof Kołtun, Marlena Chłopicka, Tadej Karabowicz, Iwan Czarnecki i  inni. Twórczość ich uwydatnia wielokulturowość miasta. Ważnym dopełnieniem są „ literackie wędrówki chasydzkim szlakiem” oraz teksty ukazujące prześladowania  Unitów i Żydów w twórczości Józefa Ignacego Kraszewskiego, Marii Konopnickiej, Stefana Żeromskiego czy Władysława Reymonta.

Część  druga prezentuje propozycje metodyczne  dla nauczycieli  związane z chełmskimi legendami, głównie autorstwa Longina Jana Okonia. 

Publikację kończy niezwykle ciekawa gra miejska  pt: „Tropiciele legend i historii miasta Chełm”, której scenariusz opracowano przy współpracy studentów i uczniów szkół średnich. Gra  terenowa nawiązuje do tradycji zabaw w podchody i współczesnej dramy, zaś zagadki związane z tradycją i historią  Chełma umożliwiają młodzieży  w ciekawy sposób poszerzyć wiedzę o regionie.

 

„Obrazy nadziei”

Wydawca: Chełmskie Towarzystwo Naukowe.

AutorTimur Jalijew

Autorem  poetyckiego, niewielkiego zbiorku jest filolog języka rosyjskiego, który od 1994 roku mieszka w Polsce i pisze po polsku. Wiersze w niezwykle ciekawy sposób obrazują problemy współczesnego świata, ludzkie historie, przeżycia, przemyślenia.

Warto zacytować wiersz „Płacz nad ziemią”:  

„Pokrojoną ziemię moją
Bezgranicznie opłakuję
Chodzę po kościach 
Losów wydeptanych
Ranię stopy do krwi
O powstałe na nowo imperia
Myśli o szwy na mapie
Które co chwila zmieniają swój bieg”

Poeta podkreśla „Nie boję się mówić głośno” i pisze o „pomieszanych modlitwach  świata”, o „miliardach szeptów, krzyków, jęków”, ale też pisze „Zostawiam furtkę sennych marzeń otwartą”. Te  krótkie wiersze mają  duży ładunek emocjonalny i bogatą treść.

2014 rok

Scientia  nr 8 – czasopismo naukowe

Wydawca: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w  Chełmie, Chełmskie Towarzystwo Naukowe.

Redakcja: Beata Kucharska,  Zygmunt Gardziński.

Numer czasopisma jest w całości poświęcony współczesnym założeniom teoretycznym i praktycznym wczesnej edukacji dziecka. W czasopiśmie zawartych jest 20 artykułów, które stanowią swoisty dialog edukacyjny poruszający problemy stanu edukacji  wczesnoszkolnej głównie  w Polsce, ale i w takich krajach jak: Czechy, Słowacja, Niemcy, Wielka Brytania, Łotwa, Białoruś.  Wszystkie artykuły   w publikacji są wydane w języku angielskim.

 

„Niedostosowanie społeczne. Teorie i doświadczenia.”

Wydawca: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, Chełmskie Towarzystwo Naukowe.

Redakcja: Halina Bejger, Renata Kartaszyńska.

Praca opisuje kwestie związane z niedostosowaniem społecznym oraz metody zapobiegania negatywnym zjawiskom.

​W części I  „Niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży w świetle teorii i praktyki pedagogicznej”  znalazło się 7 artykułów poświęconych m. in. środowiskowym uwarunkowaniom zachowań agresywnych oraz  autoportretowi  osoby niedostosowanej społecznie. 

Część II „Przejawy niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży – kierunki działań profilaktycznych” zawiera  7 artykułów prezentujących problemy związane z:

 • funkcjonowaniem  dziecka niedostosowanego społecznie w rodzinie, w szkole,
 • problemem wagarowania jako symptomem  niedostosowania społecznego,
 • cyberprzemoc, 
 • kierunki działań profilaktycznych. 

Część III   „ Przestępczość  wśród dzieci i młodzieży – rehabilitacja społeczna i jej formy”  poświęcona została poszukiwaniom   modelu pracy z młodocianymi przestępcami  i z  resocjalizacją.  Znalazło się w tej części 10 artykułów akademików z Ukrainy.

Publikacja ta jest  szczególnie  przydatna w procesie kształcenia pedagogów , nauczycieli i wszystkich, którzy zawodowo zajmują się dziećmi i młodzieżą.  

 

„Problemy osób niepełnosprawnych we współczesnym świecie”

Wydawca: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, Chełmskie Towarzystwo Naukowe.

Redakcja: Halina Bejger, Małgorzata Łobacz.

Praca zawiera materiały z III Międzynarodowego Seminarium Naukowego dla studentów pt. „ Uczeń   z niepełnosprawnością w dobie globalizacji” zorganizowanej przez Pedagogiczne Koło Naukowe PWSZ w Chełmie.   

Część I  „Edukacja osób z niepełnosprawnością” zawiera 4 artykuły dotyczące działalności pedagogicznej w edukacji osób z niepełnosprawnością, w tym:  

 

 • pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 • współpracy rodziców dzieci zdrowych i niepełnosprawnych,
 • zadań rodziny i szkoły  w zakresie uczenia  od najmłodszych lat  akceptacji  osób niepełnosprawnych.     

W części II „ Aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych” umieszczono 6 artykułów na temat: 

 • roli organizacji pozarządowych i stowarzyszeń działających na rzecz niepełnosprawnych,
 • rehabilitacji pedagogicznej,
 • roli studentów  - wolontariuszy w udzielaniu pomocy niepełnosprawnym i ich rodzinom,
 • roli organizacji sportowych na Ukrainie w pracy z dziećmi i młodzieżą – nosicielami wirusa HIV,
 • komunikacji dzieci z autyzmem,
 • profilaktyce zdrowotnej. 

W części III „Postawy wobec problemów z niepełnosprawnością” znalazło się 5 artykułów o takich problemach jak:  

 • godność człowieka niepełnosprawnego,  
 • postawy społeczne wobec ludzi o obniżonej sprawności,
 • problemy dzieci  z afazją zwłaszcza w zakresie orzecznictwa i stworzenia im  w szkołach specjalnych warunków do rozwoju. 

Publikacja przedstawia  problemy z jakimi borykają się osoby niepełnosprawne, podaje  też konkretne przykłady  jak pomóc  oraz jak ważne jest  zrozumienie  potrzeb  osób  niepełnosprawnych   przez  społeczeństwo.

2013 rok

„Scientia” nr 7 – czasopismo naukowe

Wydawca: Chełmskie Towarzystwo Naukowe, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie.

Redakcja: Aneta Paszkiewicz, Beata Kucharska, Zygmunt Gardziński.

Część I zawiera rozprawy humanistyczne.

Część II zawiera studia pedagogiczne.

Część III zawiera prace studenckie.

Tematyka tego numeru dotyczy problematyki dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych w wymiarze prawnym, filozoficznym i pedagogicznym i może być pomocą dla nauczycieli, studentów pedagogiki, terapeutów, logopedów oraz rodziców.

„Biuletyn Informacyjny ChTN” nr 2

Wydawca: Chełmskie Towarzystwo Naukowe

Redakcja: Paweł Kiernikowski

Ten numer poświęcony jest ludziom, którzy swoje życie i pracę społeczną związali z Chełmem, redaktor opatrzył ten numer mottem:

„Każdy z nich niechybnie przyzna,
iż Chełm obecnie to jego Ojczyzna”
                                                                                Chełmianie

Poznajemy sylwetki:

 • Jerzego Grosmana,
 • Adama Kędzierawskiego,
 • Pawła Kiernikowskiego,
 • Zbigniewa Sławomira Lubaszewskiego,
 • Zbigniewa Waldemara Okonia,
 • Witolda Zbigniewa Sulimierskiego,
 • Stanisława Paszko.

Wydawnictwo zostało wzbogacone zdjęciami zabytków Chełma ze szczególnym zwróceniem uwagi redaktora na kościół Rozesłania św. Apostołów, który jest zabytkiem światowego dziedzictwa kultury – grupy zerowej – wpisany w rejestr w 1975 roku.

2011 rok

„Ekologia w szkole. Scenariusze lekcji dotyczących ochrony środowiska”.

Wydawca: Chełmskie Towarzystwo Naukowe w Chełmie, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie.

Redakcja: Małgorzata Stryjecka.

Publikacja zawiera słownik ekologiczny, scenariusze lekcji w zakresie zanieczyszczania powietrza, wody, gleby i odpadów, praktyczne uwagi przy pracy ze sprzętem i odczynnikami chemicznymi, przepisy bhp oraz 2 tablice.

„Ginące gatunki roślin i zwierząt na terenie miasta Chełm i formy ich ochrony.”

Wydawca: Chełmskie Towarzystwo Naukowe, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie.

Redakcja: Małgorzata Stryjecka.

Publikacja zawiera 10 najlepszych prac konkursowych dotyczących rzadkich roślin  i zwierząt z terenu miasta Chełm i okolic oraz formy ich ochrony.

„Scientia” nr 5 – czasopismo naukowe

Wydawca: Chełmskie Towarzystwo Naukowe, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie.

Redakcja: Beata Kucharska, Dominika Staszczyk.

Część I obejmuje rozdziały:

 • „W kręgu filmu i teatru”
 •  „Gender studiem”
 • -„Badania pedagogiczne.  Problematyka związana głównie z edukacją przedszkolną i wczesnoszkolną”

Część II zawiera rozdział: „Edukacja prozdrowotna i terapia, problemy związane  z żywieniem i terapią dzieci i młodzieży.

Część III zawiera sprawozdania z działalności studenckiej w tym:

 • „Sprawozdanie z działalności Bractwa Grodów Czerwieńskich 2002-2011”
 • „Seniorzy na kresach. Sprawozdanie z wycieczki do Lwowa studentów Uniwersytetu III wieku” przy PWSZ w Chełmie.

„Oblicza współczesnej kultury Chełma. Instytucje – twórcy – dokonania”.

Wydawca: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, Chełmskie Towarzystwo Naukowe.

Redakcja: Zygmunt Gardziński, Andrzej Stępnik.

W publikacji zawarte są materiały z Kongresu Kultury Chełmskiej zorganizowanego z inspiracji Chełmskiego Towarzystwa Naukowego. Ukazał on bogactwo kulturowe Chełma i Ziemi Chełmskiej, znakomitych twórców i animatorów kultury, stowarzyszenia i instytucje  kulturalne.

Część I „Nauka” przedstawia artykuły:

 • Beata Fałda „O kulturotwórczej roli szkolnictwa wyższego”.
 • Maria Bajko, Monika Iwaniszczuk „Biblioteka akademicka instytucją kultury”.
 • Katarzyna Torbiczuk „Działalność kulturalna studentów chełmskiej PWSZ”.
 • Zygmunt Gardziński „Chełmskie Towarzystwo Naukowe (1997-2011)”.
 • Witold Zbigniew Sulimierski „Refleksje na temat Rocznika Chełmskiego”.

Część II „Literatura i książka”:

 • Anna Pietuch „Chełmska Biblioteka Publiczna im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie – historia i teraźniejszość”.
 • Jan Longin Okoń „Literatura chełmska w latach 1918-2011”.
 • Arkadiusz Sann „O tym jak powstawała i rozwijała się „Lubelska 36”.
 • Stanisław Koszewski „Satyrycy chełmscy”.
 • -Krzysztof Kołtun „Kultura kresowa Chełma”.
 • Janusz Paweł Krzywicki „Działalność wydawnicza I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie”.
 • Wanda Jaroszczuk „Kultura w mediach lokalnych”.
 • Marcin Kiwiński „Chełmska Gazeta  Internetowa – nowe zjawisko kulturowe”.

Część III Dobra kultury materialnej

 • Krystyna Mart „To już było. Działalność Muzeum w Chełmie w latach 1980-2010”.
 • Stanisława Rudnik „Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Lublinie, Oddział w Chełmie”.
 • Paweł Wira „Zarys historii i działalności Chełmskiego Towarzystwa Opieki nad Zabytkami”.
 • Katarzyna Ślusarska „Archiwum Państwowe w Lublinie, Oddział w Chełmie”.
 • Zbigniew Lubaszewski „ Oddział PTK – PTTK w Chełmie”.
 •  Dariusz Kostecki, Lech Radwański „ Kalendarium Foto- Klubu Ziemi Chełmskiej”.

Część IV  Animacja kultury

 • Elżbieta Samborska „Działalność Chełmskiego Domu Kultury w latach 1990 – 2010”.
 • Barbara Nizio „ Działalność Młodzieżowego Domu Kultury 1989- 2010”.
 • Renata Jakimiuk i Sebastian Jakimiuk „ Estrada Dziecięca. Stowarzyszenie Przyjaciół Tańca w Chełmie”.
 • Elżbieta Bajkiewicz- Kaliszczuk „Towarzystwo Muzyczne w Chełmie – 35 lat Działalności ( 1976 – 2011).
 •  Danuta Bałka – Kozłowska „Działalność Chóru Ziemi Chełmskiej „ Hejnał” w  Chełmie”.
 • Andrzej Wojtaszek „Działalność Państwowej Szkoły Muzycznej w Chełmie po 1989”.
 • Joanna Chomik – Suszek „Stowarzyszenie Sympatyków Kultury i Sztuki Ormian w Chełmie”.
 • Anna Łuchtaj „Działalność Stowarzyszenia Kresy – Pamięć i Przyszłość”.
 • Tadeusz Boniecki „Chełmski „Civitas Christiana” ma już 10 lat”.
 • Aleksandra Borowiec „ Chełm z pasją, czyli o „Pasji” w Chełmie”.
 • Wiesława Mazurek „Festiwal Teatrów Szkolnych „Maska” .
 • Jolanta Konopka „Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci „O uśmiech dziecka” w Chełmie”.
 • Jacek Barczyński „ Galeria Atelier”.

W podsumowaniu tej obszernej publikacji  prof. dr hab. Andrzej Stępnik pisze: „Życie kulturalne w Chełmie rzeczywiście „tli się”, gdzie tylko okiem sięgnąć . Wielość   i różnorodność inicjatyw kulturalnych jest zadziwiająca dla każdego przybysza (…) Piękne pomysły i niezwykłe przedsięwzięcia realizowane są w wąskich społecznościach, niemal „w tajemnicy” przed światem. Niniejsza publikacja pokazuje ten fenomen. Miejmy nadzieję, że otworzy ten „magiczny” świat przed wszystkimi mieszkańcami miasta oraz ich gośćmi. Chełm ma się czym pochwalić”.

2010 rok

„Scientia” nr 4 – czasopismo naukowe.

Wydawca: Chełmskie Towarzystwo Naukowe, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa.

Redakcja: Zygmunt Gardziński, Beata Kucharska, Dominka Staszczyk.

Czasopismo Nr 4 zawiera trzy rozdziały:

 • Współpraca polskich i ukraińskich szkół wyższych w kontekście procesu bolońskiego  (5 artykułów)
 • 20-lecie samorządu chełmskiego w ocenie młodego pokolenia (5 artykułów)
 • Studia i rozprawy – 8 artykułów z dziedziny historii lotnictwa, edukacji i wychowania młodzieży.

„Współczesne strategie i wyzwania edukacyjne”

książka jest wynikiem wymiany doświadczeń pracowników naukowych z Polski, Słowacji i Ukrainy.

Wydawca: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie i Chełmskie Towarzystwo Naukowe.

Redakcja: Piotr Mazur i Dorota Sikora.

Część I zawiera 16 artykułów, w których ukazano edukację i wychowanie w kontekście podstawowych środowisk socjalizacyjnych.

Część II zawiera 18 artykułów związanych z edukacją i wychowaniem.

Celem publikacji jest ukazanie znaczenia procesu wychowawczo – dydaktycznego dla wszechstronnego rozwoju ucznia, a odbywającego się w różnych środowiskach.

„Przeobrażenia w kulturze i edukacji na przełomie XX i XXI wieku”.

Wydawca: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, Chełmskie Towarzystwo Naukowe.

Redakcja: Małgorzata Karwatowska, Adam Siwiec.

Książka zawiera teksty wybitnych znawców z Polski i zagranicy przedstawionych na konferencji naukowej.

Część I zawiera 13 artykułów poświęconych zagadnieniom jakie dokonały lub dokonują się we współczesnej kulturze.

Część II zawiera 18 artykułów o różnych problemach edukacji adresowanych do studentów i nauczycieli.

„Przeobrażenia w języku i komunikacji medialnej na przełomie XX i XXI wieku”.

Wydawca: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, Chełmskie Towarzystwo Naukowe.

Redakcja: Małgorzata Karwatowska, Adam Siwiec.

Książka zawiera artykuły po konferencji naukowej.

Część I zawiera 21 artykułów.

Część II zawiera 11 artykułów.

Prezentowane w układzie alfabetycznym dotyczą zagadnień akceleracji przemian społecznych i związanych z nimi przeobrażeń dokonujących się na różnych płaszczyznach języka i komunikacji medialnej.

„Zarządzanie populacjami zwierząt dziko żyjących na terenach pogranicza”.

Wydawca: Instytut Nauk Rolniczych PWSZ w Chełmie, ZO Polskiego Związku Łowieckiego w Chełmie, Zakład Ekologii i Hodowli Zwierząt Łownych Uniwersytet Przyrodniczego w Lublinie, Narodowy Uniwersytet Gospodarki Wodnej i Zasobów Naturalnych w Równem, Chełmskie Towarzystwo Naukowe.

Redakcja: Rafał Kornas.

Publikacja zawiera 10 artykułów prezentowanych na konferencji pod tym samym tytułem.

2009 rok

„Biuletyn informacyjny Chełmskiego Towarzystwa Naukowego” nr 1 2008 rok.

WydawcaChełmskie Towarzystwo Naukowe

Redakcja: zespół pod kierownictwem Anny Szymańskiej.

Biuletyn przedstawia:

 • nowe władze ChTN wybrane 11 marca 2008 roku
 • najważniejsze działania ChTN w 2008 roku

oraz artykuły:

 • Jan Lewandowski „Powstanie i działalność towarzystw naukowych na Lubelszczyźnie w XIX i XX wieku”.
 • Andrzej Rybak „Wczoraj i dziś Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti”.
 • Sylwia Głaz „Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie – pierwsze pięciolecie”.
 • Józef Zając „Z Chełma na cały świat”.

oraz Statut ChTN.

Wydawnictwo zostało wzbogacone ciekawymi zdjęciami związanymi z zabytkami drewnianej architektury z okolic Chełma.

„Scientia” nr 3 

materiały Koła Naukowego Historyków Studentów PWSZ w Chełmie, wydawca Chełmskie Towarzystwo Naukowe i Koło Naukowe Historyków Studentów PWSZ. Redakcja: Beata Kucharska, Dominika Staszczyk.

„Chełm nieznany. Ludzie – Miejsca – Wydarzenia”.

Publikacja stanowi pokłosie konferencji „Chełm nieznany. Spór o kulturę pogranicza”. Wydawca PWSZ w Chełmie i Chełmskie Towarzystwo Naukowe. Redakcja Małgorzata Karwatowska.

2008 rok

„Scientia” nr 2 

materiały Koła Naukowego Historyków Studentów PWSZ. Wydawca: Chełmskie Towarzystwo Naukowe i Koło Naukowe Historyków Studentów PWSZ w Chełmie. Redakcja Kamil Piech.