Chełmskie Towarzystwo Naukowe

Zaproszenie na  spotkanie Towarzystwa
 

Szanowni Państwo Członkowie

Chełmskiego Towarzystwa Naukowego

 

         Zarząd Chełmskiego Towarzystwa Naukowego zaprasza do udziału w Walnym Zgromadzeniu Członków Chełmskiego Towarzystwa Naukowego. Obrady odbędą się 11 marca 2019 r. (I termin godz. 1600, II termin godz. 1620)  w Sali Senatu 105 w gmachu Rektoratu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie przy ul. Pocztowej 54.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Wybór przewodniczącego i sekretarza Zgromadzenia.
 3. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
 5. Stwierdzenie prawomocności zebrania.
 6. Złożenie sprawozdania Zarządu z działalności za 2018 rok.
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej zawierające ocenę działalności Zarządu ChTN w 2018 r..
 8. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego.
 9. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu.
 11. Dyskusja nad programem działania Towarzystwa na 2019 rok.
 12. Podjęcie uchwały programowej.
 13. Zakończenie obrad.

 

W imieniu Zarządu

Mgr Zygmunt Gardziński

prezes Zarządu ChTN