Chełmskie Towarzystwo Naukowe

Konferencje

 • 14-15 września 1998 roku - ChTN współorganizowało wraz z Katedrami Zastosowań Matematyki i Analizy Zespolonej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego seminarium "Z zagadnień nieliniowych w matematyce i fizyce". 
  Seminarium odbyło się na terenie Zespołu Szkół Technicznych w Chełmie. Wygłoszono 14 referatów, a uczestnicy reprezentowali uczelnie z Lublina, Kielc, Radomia, Rzeszowa i Lwowa.
 • 4 maja 1999 roku ChTN organizowało - wspólnie z Katedrą Inżynierii Ochrony Środowiska Politechniki Lubelskiej - konferencję naukową pt.: "Symulacja numeryczna rozprzestrzeniania zanieczyszczeń powietrza w atmosferze grawitacyjnej".
 • 24-25 maja 2002 r. - współorganizacja I Konferencji Entuzjastów Informatyki
  miejsce: Instytut Matematyki i Informatyki, PWSZ w Chełmie
  Współorganizatorami pierwszej Konferencji Entuzjastów Informatyki byli członkowie Chełmskiego Towarzystwa Naukowego, władze Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie oraz Koło Informatyczne Studentów PWSZ w  Chełmie.
  W zamierzeniu miało to być forum wymiany informacji i doświadczeń między osobami mającymi znaczący dorobek w swoich dziedzinach a entuzjastami informatyki. 
  Wzięli w niej udział pracownicy naukowi ze stopniami i tytułami naukowymi, a także studenci z róznych uczelni w kraju, m.in. PWSZ w Tarnowie, PWSZ w Lesznie, PWSZ w Elblągu, UMCS w Lublinie, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Politechniki Lubelskiej. Trwałym efektem konferencji jest wydawnictwo, zawierające 19 najciekawszych referatów.
 • 23-24 maja 2003 r. - współorganizacja II Konferencji Entuzjastów Informatyki. 
  miejsce: Instytut Matematyki i Informatyki, PWSZ w Chełmie
 • 28-29 maja 2004 r. - współorganizacja III Konferencji Entuzjastów Informatyki. 
  miejsce: Instytut Matematyki i Informatyki, PWSZ w Chełmie
 • 20-21 maja 2005 r. - współorganizacja IV Konferencji Entuzjastów Informatyki.
  miejsce: Instytut Matematyki i Informatyki, PWSZ w Chełmie
  W dniach 20-21 maja 2005 r. w budynku PWSZ przy ulicy Pocztowej 54 odbyła się IV Konferencja Entuzjastów Informatyki. Weszła ona na stałe do kalendarza spotkań organizowanych przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Chełmie.
  "Idea Konferencji Entuzjastów Informatyki (KEI) powstała cztery lata temu jako forum wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy osobami zainteresowanymi różnorodnymi zastosowaniami komputerów. Jak się okazało formuła tego typu spotkań sprawdza się doskonale, o czym najlepiej świadczą odwiedzający nas goście naukowcy, młodzi pracownicy nauki i studenci z różnych stron Polski. Cieszy zwłaszcza coraz liczniejsza reprezentacja studentów, którzy chętnie wykorzystują tego rodzaju okazje, by zaprezentować efekty swoich, często bardzo interesujących, dociekań naukowych..."- podsumowywał JM Rektor PWSZ w Chełmie, prof. dr hab. Józef Zając
 • 2-3 czerwca 2005 r. - współorganizacja międzynarodowej konferencji "Związki Mikołaja Reja z ziemią chełmska. w 500. rocznicę śmierci poety". 
  miejsce: Instytut Nauk Humanistycznych, PWSZ w Chełmie
  2 i 3 czerwca br. w Instytucie Nauk Humanistycznych PWSZ w Chełmie odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa nt. "Związki Mikołaja Reja z ziemią chełmską. W 500. rocznicę urodzin poety". Jej organizatorami byli: Instytutu Nauk Humanistycznych PWSZ, Chełmskie Towarzystwo Naukowe oraz Koło Naukowe Polonistów PWSZ. Nad poziomem merytorycznym konferencji czuwała Rada Programowa pod przewodnictwem prof. dr hab. Haliny Pelc.
  Konferencja miała charakter interdyscyplinarny - wzięli w niej udział pracownicy naukowi różnych dziedzin wiedzy - literaturoznawcy, historycy, językoznawcy, a także nauczyciele chełmskich szkół i studenci. Oprócz pracowników chełmskiej PWSZ, w konferencji uczestniczyli przedstawiciele Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetu Wrocławskiego, Wyższej Szkoły Humanistyczno-Przyrodniczej w Sandomierzu, Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie, Pomorskiej Akademii Pedagogicznej. Wygłoszono 19 referatów, z których większość wzbudziła ogromne zainteresowanie i żywe dyskusje. Autorzy wystąpień przedstawili m.in. dzieje ziemi chełmskiej za czasów Mikołaja Reja, rolę rodu Rejów w ówczesnej polityce i samorządzie szlacheckim; wiele wystąpień poświęconych było różnym aspektom twórczości poety - językowi, jakim się posługiwał, wzorom osobowym, jakie wykreował w swoich dziełach, a także jego poglądom na politykę i życie codzienne. 
  Z dużym zainteresowaniem blisko 200-osobowa publiczność wysłuchała referatów opisujących postać i dzieło Reja ze współczesnego punktu widzenia - np. "Mikołaj Rej dziś", "Internetowy wizerunek Mikołaja Reja", "Mikołaj Rej na teatralnej scenie". Trzy referaty przygotowali i wygłosili studenci I roku filologii polskiej PWSZ w Chełmie.
 • 2 czerwca 2005 roku - w ramach konferencji naukowej "Związki Mikołaja Reja z ziemią chełmską" studenci Koła Naukowego Polonistów przygotowali spektakl pt. "To sowicie nagradza, gdy kto swej cnoty nie zdradza" oparty na motywach "Żywota Józefa" Mikołaja Reja. Spektakl spotkał się z przychylnym przyjęciem publiczności.
  Opracowaniem tekstu, reżyserią i kostiumami zajęły się Beata Kucharska (opiekun naukowy I Koła Naukowego Polonistów INH PWSZ w Chełmie) oraz Joanna Wawiórka (instruktorka grupy teatralnej STUKOT, działającej przy Kole Naukowym Polonistów INH PWSZ Chełm). Z kolei nad ruchem scenicznym i tańcem pracował ze studentami Radosław Buczma (pracownik dydaktyczny INH PWSZ w Chełmie). 
  W spektaklu wystąpili studenci INH PWSZ w Chełmie: Katarzyna Serej, Sławomir Czarnota, Monika Wójcik, Grzegorz Pawłowski, Tomasz Nadolski, Malwina Lizak, Monika Mojsym, Jarosław Łoza, Przemysław Gileta, Szymon Jaglewicz, Tomasz Wójciszyn.
  Premiera odbyła się - dzięki życzliwości P. Grażyny Biernackiej - w naturalnych wnętrzach Chełmskich Podziemi Kredowych.
 • 21 marca 2006 roku - na zaproszenie członków ChTN - dra Adama Siwca (dyrektora Instytutu Nauk Humanistycznych PWSZ w Chełmie) oraz mgr Beaty Kucharskiej (pracownika INH PWSZ w Chełmie) - przybył znany niemiecki historyk dr Jürgen Spieß z Instituts für Glaube und Wissenschaft w Marburgu (Niemcy). 
  Dr Jürgen Spieß, specjalista z egiptologii i historii filozofii, uzyskał doktorat z historii starożytnej na Uniwersytecie w Monachium (1975). Wykładał na uniwersytetach w Niemczech (Gottingen, Heidelberg, Munchen, Tubingen), Austrii, Rosji, Bułgarii, Armenii i na Ukrainie. Obecnie jest dyrektorem niemieckiego Institutte für Glaube und Wissenschaft (Instytut Wiary i Nauki, www.iguw.de ) oraz członkiem German-Dostoevsky-Society i Inklings-Society. Dr Spieß to też autor, m. in. Dostoevsky and the New Testament ("Dostojewski a Nowy Testament") czy Asking for Truth - C.S. Lewis ("Pytania o prawdę - C.S. Lewis").
  Dr Spieß przybył do Polski z cyklem wykładów, które wygłosił m.in. w Warszawie, Gdańsku, Wrocławiu i Lublinie (więcej: www.chfpn.pl/wykłady/Spiess )
  W Chełmie w Instytucie Nauk Humanistycznych PWSZ profesor Spieß wygłosił wykład pt. "Poeta i prorok - o wpływie Dostojewskiego na myśl europejską", stawiając tezę, że Dostojewski był największym "prorokiem" XX wieku, przepowiadającym m.in. powstanie systemów totalitarnych.
 • 22 maja 2006 r. w Instytucie Nauk Humanistycznych odbył się wykład naukowy prof. dr hab. Mikoły Kuczerepa - prorektora Państwowego Wołyńskiego Uniwersytetu im. Łesi Ukrainki w Łucku pt.: "Reżim sowiecki na Wołyniu w latach 1939 - 1941".
 • 8-10 czerwca 2006 roku - współorganizacja międzynarodowej konferencji naukowej "Spotkania polsko-ukraińskie. Literatura, język, kultura"
  miejsce: Instytut Nauk Humanistycznych, PWSZ w Chełmie
  Członkowie ChTN współorganizowali kolejną konferencję naukową. "Spotkania polsko - ukraińskie. Literatura, język, kultura" - pod takim hasłem odbyła się w Instytucie Nauk Humanistycznych PWSZ międzynarodowa konferencja, w trakcie której można było wysłuchać około 30 referatów poświęconych różnym aspektom funkcjonowania społeczeństw na pograniczach kulturowych oraz wzajemnego przenikania języków, literatury, obyczajów. 
  W konferencji uczestniczyli pracownicy naukowi z Polski, Ukrainy i Białorusi - m.in. z UMCS w Lublinie, Uniwersytetu Łódzkiego, Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów, Wołyńskiego Państwowego Uniwersytetu im. Łesi Ukrainki w Łucku, Uniwersytetu Pedagogicznego w Winnicy, Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego w Mińsku, Państwowego Uniwersytetu im. A. Puszkina w Brześciu.
  Obrady trwały dwa dni, a trzeciego dnia członkowie ChTN, pod kierownictwem P. Zygmunta Gardzińskiego zorganizowali dla uczestników konferencji objazdową sesję naukową, której celem było odwiedzenie miejsc (na terenie Chełma i okolic) świadczących o wielokulturowej tradycji.
  Konferencja organizowana została w ramach projektu "Literatura, język, kultura na pograniczu polsko - ukraińskim wczoraj i dziś" finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Małych Projektów PHARE 2003
  Trwałym efektem konferencji jest wydawnictwo.
 • 29 - 30 września 2006 r. - naukowa konferencja pt.: "Rola polskich i ukraińskich ośrodków naukowych w procesie budowania struktur partnerstwa transgranicznego" dotycząca współpracy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie i Wołyńskiego Państwowego Uniwersytetu im. Łesi Ukrainki 
  Konferencja należy do projektu pod tym samym tytułem, współfinasowanym z Unii Europejskiej, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Interreg IIIA/Tacis CBC oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Bug.
  Konferencję rozpoczęli wystąpieniami JM rektor prof. dr hab. Józef Zając oraz JM rektor prof. dr Igor Kocan poruszając tematy rocznej współpracy między reprezentowanymi ośrodkami dydaktyczno - naukowymi.W dyskusji wzięli udział zarówno przedstawiciele polskich jak i ukraińskich ośrodków naukowych, a także przedstawiciele władz samorządowych i rządowych.
  Uczestnicy wysłuchali przemówień:
  • prof. dra hab. Andrzeja Stępnika pt. Trzy modele historii regionalnej i lokalnej,
  • prof. dra hab. Jana Lewandowskiego pt.: Współpraca transgraniczna w ramach Euroregionu BUG,
  • dr Moniki Bednarczuk pt.: Polsko-ukraińskie związki w zakresie idei narodowych,
  • prof. dra Mikołaja Kuczerepy pt.: Naukowe związki naukowców VDU z naukowcami uczelni polskich,
  • Natalii Obołończyk pt.: Z dziejów Liceum Krzemienieckiego
  • Natalii Nikitiuk Ukraińsko-polskie związki kulturalne w okresie międzywojennym 1921 - 1939

  ​W programie spotkania znalazła się również dyskusja panelowa na temat współpracy szkół wyższych z Ukrainy i Polskich z udziałem gościa honorowego Olexandra Motyska, ambasadora Ukrainy w Polsce. Uroczystości towarzyszyła wystawa fotografii "5 lat Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie".

  Konferencja zakończyła się spotkaniem poetycko-muzycznym (prowadzonym przez studentów Koła Naukowego Polonistów), a wieczorem wszyscy biesiadowali, z degustając chełmskie potrawy regionalne.

 • 31 maja-1 czerwca 2007 r. - współorganizacja forum pogranicznego "OBSESJE. PROJEKCJE. PROJEKTY"
  miejsce: Instytut Nauk Humanistycznych, PWSZ w Chełmie
  Członkowie stowarzyszenia przygotowali i wygłosili kilka referatów oraz zorganizowali wycieczkę po zabytkowej części Chełma. Poza tym udział CHTN polegał na pokryciu kosztów druku 150 egzemplarzy wydawnictwa pokonferencyjnego w wysokości 1.994,70 zł oraz sfinansowania 50% kosztów recenzji wydawniczych w wysokości 1.000,00 złotych. Autorami recenzji byli: prof. Marek Mądzik oraz dr Monika Ruda-Grodzka.
 • 1-4 lipca 2007 r. - XII Międzynarodowa Konferencja Matematyczno-Informatyczna. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie
  Członkowie CHTN podjęli współpracę z organizatorami ww. konferencji przy organizacji wycieczki "Ścieżkami pogranicza" na trasie Chełm-Włodawa-Jabłeczna-Romanów-Chełm.
 • 16-17 maja 2008 r. - Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Pamięć i miejsce. Doświadczenie przeszłości na pograniczu". Instytut Nauk Humanistycznych PWSZ w Chełmie.
  miejsce: Instytut Nauk Humanistycznych, PWSZ w Chełmie
 • 14-15 maja 2009 roku – konferencja naukowa „Chełm nieznany – spór o kulturę pogranicza”. Organizator Instytut Nauk Humanistycznych PWSZ. Międzynarodowa konferencja naukowa poświęcona problemom wielowiekowego doświadczenia miasta Chełma jako ośrodka rozwijającego się na pograniczu kultur. Obliczona jest na zdobycie, pogłębienie lub uaktualnienie wiedzy na temat dorobku, potencjału i perspektyw rozwojowych miasta w zmiennych realiach społeczno-polityczno-gospodarczych. Przewidziane są wypowiedzi ukazujące szerszy (regionalny, krajowy, europejski) kontekst zjawisk występujących na terenie miasta.
  Wystąpienia koncentrować się będą m.in. wokół takich kategorii, jak: mała” i „duża” Ojczyzna, swojskość i obcość, trwanie i zmiana, związki i bariery, prawdy i fikcje, rozwój i regres, liderzy i masy, standardy i osobliwości, anachronizmy i nowoczesność, szanse i zagrożenia.
  Trwałym efektem konferencji jest wydawnictwo, w którym opublikowane zostaną wygłoszone referaty oraz nadesłane artykuły.
 • 4 czerwca 2009 roku studencka konferencja naukowa pod tytułem „4 czerwca 1989 roku – w drodze do wolności”. Organizator koło Naukowe Studentów Historyków PWSZ w Chełmie. Obradom towarzyszyła wystawa zorganizowana przez Centrum Wiedzy o Regionie kierowanym przez dr Andrzeja Rybaka w Chełmskiej Bibliotece Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie.
 • 23 listopada 2009 roku – konferencja naukowa „Tradycje Kolejowe Chełma”. Współorganizator Urząd Miasta Chełm. Konferencji towarzyszyła wystawa fotograficzna pod tym samym tytułem na dworcu PKP oraz prezentacja zabytkowego parowozu O149-34 odrestaurowanego staraniem Związku Maszynistów Polskich w Chełmie. 
 • 24-25 maja 2010 roku – międzynarodowa konferencja naukowa „Współczesne wyzwania edukacyjne” zorganizowana wspólnie z Katedrą Pedagogiki Instytutu Matematyki i Informatyki PWSZ.
 • 31 maja-1 czerwca 2010 roku – międzynarodowa konferencja naukowa „Przeobrażenia w języku, kulturze i edukacji na przełomie XX i XXI wieku” zorganizowana wspólnie z Instytutem Nauk Humanistycznych PWSZ. 
 • 2-3 września 2010 roku – międzynarodowa konferencja naukowa „Zarządzanie populacjami zwierząt dziko żyjących na terenach pogranicza” zorganizowana wspólnie z Instytutem Nauk Rolniczych PWSZ.
 • 24-26 maja 2011 roku – konferencja naukowa „Kongres Kultury Chełmskiej – kultura Chełma w III RP” zorganizowana wspólnie z PWSZ w Chełmie, Chełmską Biblioteką Publiczną im. Mari Pauliny Orsetti , Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza i Chełmskim Domem Kultury. 
 • wrzesień-listopad 2011 roku – projekt naukowy „Środowiskowe priorytety Polskiej Prezydencji w naszym mieście Chełm – Ochrona różnorodności biologicznej” i konkurs „Ginące gatunki roślin i zwierząt na terenie miasta Chełma i formy ich ochrony” zorganizowany wspólnie z Instytutem Nauk Rolniczych PWSZ.