Chełmskie Towarzystwo Naukowe

Regulamin zwrotu kosztów

Regulamin zwrotu kosztów dojazdu uczestników 60+
na zajęcia, odbywające się w mieście Chełm 
w ramach realizacji zadania publicznego pn.: „ Łączymy pokolenia. Bliżej siebie”,
współfinansowanego ze środków otrzymanych od Zleceniodawcy w ramach Rządowego Programu
na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020

 

§1

 1. O zwrot kosztów dojazdów ubiegać się mogą uczestnicy 60+ z gmin: Dorohusk, Siedliszcze, Wojsławice.
 2. Zwrot kosztów dotyczy przejazdu z miejsca zamieszkania do miasta Chełm, w którym odbywają się zajęcia stacjonarne.
 3. Uczestnicy zadania publicznego mogą się ubiegać o zwrot kosztów dojazdu korzystając z komunikacji publicznej, jak również kosztów transportu samochodem prywatnym.
 4. Uczestnikom zadania przysługuje zwrot kosztów dojazdu środkami komunikacji publicznej,
  w wysokości do wartości zakupionych biletów (w przypadku podróży koleją – do wartości biletów kolejowych II klasy). 
 5. Uczestnikom zadania przysługuje zwrot kosztów dojazdu, związanych z przejazdem samochodem prywatnym, do wysokości najniższej ceny biletu środkami komunikacji publicznej w obie strony na trasie: miejsce zamieszkania – Chełm,  (w przypadku kolei – do wysokości ceny biletu II klasy w obie strony).

§2

 1. Zwrot kosztów dojazdu środkami komunikacji publicznej następuje na wniosek uczestnika, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
 2. Do wniosku należy załączyć czytelne bilety komunikacji publicznej na trasie pomiędzy miejscem zamieszkania, a miastem Chełm, zawierające cenę oraz datę wykorzystania, bądź zaświadczenie od  przewoźnika komunikacji publicznej o cenie biletu (bus, pks, pkp II klasy) - stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu i  miesięczne zestawienie przejazdów uczestnika na danej trasie, stanowiące załącznik nr 4 do niniejszego regulaminu. 
 3. Zwrot kosztów dojazdu należy się do wysokości kosztów przejazdu w obie strony na danej trasie, pomnożonej przez ilość dni, w których Uczestnik zadania był obecny na zajęciach. 

§3

 1. Zwrot kosztów dojazdu samochodem prywatnym następuje na wniosek uczestnika, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu. 
 2. Do wniosku należy załączyć oświadczenie przewoźnika komunikacji publicznej o cenie biletu (bus, pks, pkp II klasy) - stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu 
  i  miesięczne zestawienie przejazdów uczestnika na danej trasie, stanowiące załącznik nr 4 do niniejszego regulaminu.
 3. Zwrot kosztów dojazdu należy się do wysokości kosztów przejazdu w obie strony na danej trasie, pomnożonej przez liczbę dni, w których Uczestnik zadania był obecny na zajęciach.
  Do wniosku należy również załączyć poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię dowodu rejestracyjnego.

§4

 1. Wniosek o zwrot kosztów dojazdu wraz z niezbędnymi załącznikami należy złożyć 
  w miesiącu następującym po zakończeniu miesiąca, za który składany jest wniosek.
 2. Za  miesiąc grudzień  2015 r., wniosek należy złożyć najpóźniej do dnia 20 grudnia 2015 r.
 3. Zwrot kosztów dojazdu następuje na podstawie złożonych dokumentów wymienionych w § 2 
  i 3, w terminie do 14 dni od złożenia kompletnego wniosku. Termin ten może ulec wydłużeniu, jeśli złożony wniosek jest niepełny, bądź niewłaściwie wypełniony i wymaga uzupełnienia lub korekty.
 4. Pierwszy wniosek za miesiąc maj 2015 r. należy złożyć w miesiącu lipcu, wraz z wnioskiem za miesiąc czerwiec 2015 r.
 5. Zwrot kosztów dojazdu następuje na wskazany przez Uczestnika zadania rachunek bankowy.
 6. Specjalista ds. finansowych weryfikuje poprawność formalną i merytoryczną wniosku wraz z załącznikami, ich kompletność i zgodność z listami obecności na zajęciach. 
 7. W przypadku zwłoki w dokonaniu zwrotu kosztów dojazdu wynikających z wniosku, Uczestnik zadania nie obciąży Organizatora odsetkami, jeżeli zwłoka spowodowana była nie przekazaniem przez Zleceniodawcę zadania publicznego środków do Organizatora.