Chełmskie Towarzystwo Naukowe

Regulamin uczestnictwa

 

REGULAMIN UCZESTNICTWA
W ZADANIU PUBLICZNYM  PN.” ŁĄCZYMY POKOLENIA. BLIŻEJ SIEBIE”

 

§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w zadaniu publicznym „ŁĄCZYMY POKOLENIA. BLIŻEJ SIEBIE” (zwanym dalej Zadaniem), współfinansowanym w ramach Rządowego Programu na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.
 2. Realizatorem Zadania jest Chełmskie Towarzystwo Naukowe (Lider) z siedzibą
  w Chełmie, przy ul Nowy Świat 3 oraz Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie (Partner) z siedzibą przy ul. Pocztowa 54 .
 3.  Biuro Zadania mieści się w przy ul. Nowy Świat 3 (pokój 103), 22-100 Chełm.
 4. Uczestnik Zadania:
  1. osoba w wieku powyżej 60 roku życia,
  2. studenci PWSZ w Chełmie,
  3. uczniowie Medycznego Studium Zawodowego w Chełmie
  4. inne osoby, reprezentujące różne grupy wiekowe, w tym otoczenie rodzinne
   i społeczne seniorów
 5. Zadanie ma charakter otwarty, nabór uczestników prowadzony będzie publicznie.
 6. Informacje na temat Zadania zamieszczone są na stronie Chełmskiego Towarzystwa Naukowego, pod adresem: http://pwsz.chelm.pl/chtn/ oraz na stronie Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy PWSZ w Chełmie, pod adresem: http://pwsz.chelm.pl/?id=7137.
 7. Okres realizacji Zadania: 1.04.2015 r. - 31.12.2015 r.
 8. Obszar realizacji Zadania: miasto Chełm, powiat chełmski, powiat włodawski, miasto Lublin (województwo lubelskie), Koryciny (powiat siemiatycki).
 9. W ramach Zadania wsparciem zostanie objętych docelowo 114 osób, w tym:
  • 60 seniorów w wieku 60+,
  • 54 studentów(-ek) i uczniów(-nic),
  • oraz inne dodatkowe osoby - do wyczerpania limitu miejsc w salach  wykładowych.

§ 2
Zakres wsparcia

 1. Wsparcie oferowane w ramach Zadania obejmuje następujące działania:
  1. Warsztaty interdyscyplinarnej dramy stosowanej dla starszych i młodszych liderów;
  2. Program zajęć pielęgnacyjno-zdrowotnych dla seniorów pn.: „Senior starszy sprawniejszy i zdrowszy”;
  3. Aromaterapia – Leki z Bożej Apteki;
  4. Mobilny Uniwersytet  III Wieku nie tylko dla seniorów;
  5. Arteintegracja. Międzypokoleniowe warsztaty artystyczne dla seniorów;
  6. Warsztaty „Seniorzy poznają Internet”;
  7. Konferencja solidarności międzypokoleniowej.

§ 3
Cel Zadania

 1. Celem Zadania jest poprawa jakości życia seniorów z terenu miasta Chełm i trzech wybranych gmin powiatu chełmskiego poprzez aktywność społeczną, profilaktykę prozdrowotna i rozwijanie pasji twórczych, łączących środowiska seniorówi inicjowanych przez młodzież i kadrę dydaktyczną.

§ 4
Zasady uczestnictwa w Zadaniu

 1. Uczestnikami Zadania są:
  1.  Seniorzy, którzy:
   • ukończyli 60 rok życia i zamieszkują obszar miasta Chełm oraz gmin: Dorohusk, Wojsławice i Siedliszcze;
   • wypełnią, podpiszą i złożą we wskazane miejsce i we wskazanym terminie kompletny formularz zgłoszeniowy wraz z oświadczeniem, tj. spełniają kryteria niniejszego Regulaminu;
  2. Studenci(-tki) PWSZ w Chełmie oraz uczniowie/uczennice Medycznego Studium Zawodowego w Chełmie;
  3. Pozostałe osoby, które uczestniczą w otwartych formach wykładowych.
 2. Warunkiem uczestnictwa studentów(-tek) i uczniów(-nic) jest wytypowanie przez swoich szkolnych i uczelnianych opiekunów, przekazanie swoich danych osobowych oraz podpisanie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie tych danych
  i udostępnienie swojego wizerunku do celów realizacji Zadania.
 3. Warunkiem uczestnictwa w Zadaniu pozostałych osób jest wpisanie się na udostępnioną każdorazowo listę oraz dostępność miejsc w lokalach/pomieszczeniach, w których prowadzone będą zajęcia.
 4. Zakłada się uczestnictwo w Zadaniu 30 seniorów z terenu miasta Chełm, w tym 15 seniorów - nie będących czynnymi członkami Uniwersytetu III Wieku oraz 30 seniorów
  z terenu gmin: Dorohusk, Wojsławice oraz Siedliszcze (średnio po 10 osób z każdej gminy, choć dopuszcza się przesunięcia liczby miejsc pomiędzy gminami, w zależności
  od zainteresowania potencjalnych uczestników).
 5. Informacje od studentów(-tek) oraz uczniów(-nic), biorących udział w zajęciach
  z Seniorami będą zbierane przez opiekunów/prowadzących na odrębnych drukach, nie stanowiących załącznika do niniejszego Regulaminu, a następnie przekazywane realizatorom Zadania.
 6. Podczas rekrutacji Seniorów obowiązuje zasada równości płci i kolejność zgłoszeń.
 7. Osoby zakwalifikowane do udziału w Zadaniu zostaną poinformowane o tym fakcie mailowo lub telefonicznie.
 8. W przypadku zgłoszenia się większej liczby Seniorów, powstanie lista rezerwowa
  na wypadek zdarzeń losowych.
 9. Rekrutacja prowadzona będzie w Biurze Zadania, ul. Nowy Świat 3 (pokój 103), 22-100 Chełm oraz w trzech wybranych gminach powiatu. Punkty kontaktowe:
  • w Chełmie: Zygmunt Gardziński – Chełmskie Towarzystwo Naukowe, ul. Nowy Świat 3, pokój103, tel. 660 710 024; Barbara Brach – Uniwersytet Trzeciego Wieku, tel. 695 943 421; Kazimierz Mazurek – Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Zarząd Oddziału Rejonowego, Brzozowa 9, 22-100 Chełm, tel. 505 037 994, 82 565 35 04;
  • w Dorohusku: Bogusława Dadas – (sekretarz) Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Zarząd Oddziału Gminnego w Dorohusku, ul. I Armii Wojska Polskiego 50, 22-175 Dorohusk, tel. 82 566 11 70, 82 566 10 89;
  • w Siedliszczu: Ryszard Dziewulski – (sekretarz) Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Koło Gminne w Siedliszczu, Urząd Gminy Siedliszcze,ul. Szpitalna 15a, 22-130 Siedliszcze, tel. 510 605 612;
  • w Wojsławicach: Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Zarząd Oddziału Rejonowego, ul. Rynek 2, 22-120 Wojsławce
 10. Dokumenty dostępne będą również w formie elektronicznej, pod adresem http://pwsz.chelm.pl/chtn/ oraz http://pwsz.chelm.pl/?id=7137).
 11. Formularze zgłoszeniowe przyjmowane są w godzinach: 8.00-15.00 w dni robocze –
  do wyczerpania limitu miejsc.
 12. Informacja o Zadaniu i rekrutacji uczestników jest upubliczniona. Przekazywana jest bezpośrednio przez Partnerów Zadania, za pośrednictwem lokalnych mediów, plakatów oraz przez inne wyznaczone osoby i podmioty współpracujące, repezentujące środowiska senioralne w terenie.
 13. Dokumentację zgłoszeniową będzie można przesłać pocztą na adres Biura Zadania:
  ul. Nowy Świat 3 (pokój 103), 22-100 Chełm, dostarczyć osobiście pod wskazany adres
  w punktach kontaktowych, bądź przesłać pocztą elektroniczną (skan) na adres: zgardzinski@pwsz.chelm.pl.
 14. Każdy uczestnik (Senior) zobowiązuje się do udziału w poszczególnych działaniach Zadania. Przy czym, w obrębie niektórych działań, możliwy będzie wybór poszczególnych form wsparcia, wskazanych przez organizatora.
 15. W przypadku form wsparcia, które będą ograniczone limitem miejsc, obowiązywać będzie kolejność zgłoszeń uczestników.
 16. Formularze zgłoszeniowe przyjmowane będą do 15 maja 2015 r. lub do wyczerpania limitu miejsc.
 17. Udział Seniorów w zajęciach jest bezpłatny. Uczestnicy z gmin zobowiązują się
  do dojazdu na zajęcia w Chełmie. Koszt dojazdu uczestnika – do wysokości ceny biletu środkiem transportu publicznego II klasy - może zostać uczestnikowi zrefundowany, po przedłożeniu stosownych dokumentów, wskazanych przez realizatorów.

§ 5
Obowiązki Uczestników i Realizatora Projektu

 1. Uczestnik Zadania (Senior) zobowiązuje się do:
  1. uczestnictwa w Zadaniu, zgodnie z harmonogramem realizacji Zadania, zamieszczanym przez realizatorów na stronie www Zadania, wskazanej
   w niniejszym Regulaminie;
  2. potwierdzenia swojej obecności na zajęciach,
  3. wypełniania ankiet monitorujących i oceniających oferowane wsparcie;
  4. wyrażenia zgodny na wykorzystanie swojego wizerunku do celów informacyjno-promocyjnych i sprawozdawczych, związanych z realizacją Zadania;
  5. aktywnego uczestnictwa w zajęciach, współpracy z prowadzącymi i młodzieżą;
  6. poddania się testom sprawdzającym podczas oferowanych zajęć;
 2. Seniorzy zobligowani są do każdorazowego potwierdzenia telefonicznego, bądź mailowego swojego uczestnictwa na zajęciach na dwa przed planowanym terminem ich realizacji.
 3. Uczestnicy spoza Chełma są zobligowani do dojazdów na zajęcia prowadzone  w mieście Chełm oraz dojazdów do miasta Chełm, w przypadku zajęć wyjazdowych.
 4. Uczestnik Zadania (student/uczeń) zobowiązuje się do:
  1. aktywnego uczestnictwa w zajęciach z Seniorami (w tym wyjazdowych), zgodnie ze wskazanym przez opiekuna harmonogramem;
  2. potwierdzania swojej obecności na zajęciach.
 5. Realizatorzy Zadania zobowiązują się do:
  1. informowania uczestników o harmonogramie działań z odpowiednim wyprzedzeniem;
  2. dostosowania intensywności wsparcia do potrzeb, preferencji i możliwości uczestników,
  3. reagowania na  wnioski i uwagi uczestników podczas realizacji zajęć;
  4. zabezpieczenia wysoko wykwalifikowanej kadry prowadzącej zajęcia;
  5. zabezpieczenia właściwych warunków lokalowych i sprzętowych oraz materiałów warsztatowych podczas zajęć;
  6. wydania zaświadczeń/certyfikatów z uczestnictwa w zajęciach.

§ 6
Zasady rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie

 1. W sytuacji wystąpienia siły wyższej lub z przyczyn nagłego pogorszenia się stanu zdrowia, uczestnik będzie mógł zrezygnować z dalszego udziału w Zadaniu.
  Na jego miejsce zakwalifikowana zostanie osoba z listy  rezerwowej, według kolejności, na jakiej znajduje się na liście.
 2. W przypadku nagłej niedyspozycji, bądź wystąpienia nieprzewidzianych wcześniej okoliczności, uniemożliwiających uczestnikowi udział w działaniu, w tym
  w zaplanowanych wyjazdach, dopuszcza się możliwość czasowego zastąpienia uczestnika z listy podstawowej przez uczestnika z listy rezerwowej, po uprzednim uzgodnieniu z Realizatorami Zadania

§ 7
Postanowienia końcowe

 1. Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzygane będą przez realizatorów Zadania.
 2. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
 3. Regulamin obowiązuje z dniem zatwierdzenia przez koordynatorów Zadania.

 

                        (Zatwierdzam dnia 21.04.2015 r.)

 

Zygmunt Gardziński – koordynator Zadania z ramienia CHTN

Elżbieta Czmielewska  – koordynator Zadania z ramienia PWSZ w Chełmie

Załącznik: