Efekty Kształcenia na kierunku

 1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów:
  • Nazwa kierunku studiów: Filologia
  • Specjalność: Filologia słowiańska, Filologia angielska
  • Poziom kształcenia: studia I stopnia
  • Profil kształcenia: ogólnoakademicki
  • Forma studiów: stacjonarne
  • Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: licencjat
  • Przyporządkowanie do obszaru lub obszarów kształcenia: obszaru nauk humanistycznych
  • Wskazanie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, do których odnoszą się efekty kształcenia: dziedzina nauk humanistycznych w zakresie dyscyplin naukowych: literaturoznawstwo, językoznawstwo, kulturoznawstwo, historia, nauki społeczne.
 2. Różnice w stosunku do innych programów o podobnie zdefiniowanych celach i efektach kształcenia prowadzonych w Uczelni: -------
 3. Liczba semestrów i liczba punktów ECTS koniecznych do uzyskania kwalifikacji odpowiadających poziomowi studiów: Liczba semestrów - 6, liczna punktów
  ECTS - 180 pkt.
 4. Moduły kształcenia - zajęcia lub grupy zajęć - wraz z przypisanymi do każdego moduły zakładanymi efektami kształcenia oraz liczby punktów ECTS:

Tabela efektów kształcenia dla kierunku studiów. 

 

Symbol

Efekty kształcenia dla kierunku studiów Filologia.
Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku Filologia absolwent:

Odniesienie do efektów kształcenia dla obszaru

WIEDZA

K_W01

Ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu nauk humanistycznych w systemie nauk oraz ich specyfice przedmiotowej i metodologicznej

H1A_W01
H1A_W05
H1A_W06

K_W02

Zna podstawową terminologię nauk humanistycznych (językoznawstwa, literaturoznawstwa, kulturoznawstwa i pokrewnych)

H1A_W02
H1A_W03
H1A_W09

K_W03

Ma uporządkowaną wiedzę ogólną, obejmującą terminologię, teorie i metodologie z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów

H1A_W02
H1A_W03

K_W04

Ma uporządkowaną wiedzę szczegółową z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów

H1A_W04
H1A_W03

K_W05

Ma podstawową wiedze o powiązaniach dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów z innymi dziedzinami nauki i dyscyplinami naukowymi obszaru albo obszarów, z których został wyodrębniony studiowany kierunek studiów

H1A_W05
H1A_W06

K_W06

Ma podstawową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych nowych osiągnięciach w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów

H1A_W06
H1A_W05

K_W07

Zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji różnych wytworów kultury właściwych dla wybranych tradycji, teorii lub szkół badawczych w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów

H1A_W02
H1A_W03
H1A_W07

K_W08

Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz bezpieczeństwa i higieny pracy

H1A_W08

K_W09

Ma świadomość kompleksowej natury języka oraz jego złożoności i historycznej zmienności jego znaczeń

H1A_W02
H1A_W09

K_W10

Ma podstawową wiedze o instytucjach kultury i polityki oraz orientację we współczesnym życiu społeczno-kulturalnym i zarządzaniu w organizacjach

H1A_W05
H1A_W10

K_W11

Zna podstawową terminologię z zakresu polityki amerykańskiej oraz myśli politycznej i filozofii dyplomacji USA

H1A_W02
H1A_W05
H1A_W10

K_W12

Posiada podstawową wiedzę na temat współczesnych wytworów kultury amerykańskiej: filmu, poezji, prozy oraz prasy i jej języka

H1A_W07
H1A_W10

K_W13

Ma uporządkowaną wiedzę podstawową odnoszącą się do systemu oświatowego, społecznego oraz historii i kultury kraju, którego język jest przedmiotem studiów

H1A_W02
H1A_W10

K_W14

Zna podstawową terminologię z zakresu pedagogiki, psychologii, dydaktyki i metodyki nauczania języków obcych

H1A_W02
H1A_W03

K_W15

Ma podstawową wiedzę o specyfice administracyjnej, politycznej, gospodarczej oraz społecznej kraju, którego język jest przedmiotem studiów

H1A_W05
H1A_W10

K_W16

Posiada podstawową wiedzę nt. postępowań celnych, granicznego obrotu towarowego i osobowego oraz elementarną wiedzę z zakresu handlu międzynarodowego

H1A_W03
H1A_W05

K_W17

Zna podstawowe zasady dokumentowania oraz obsługi ruchu granicznego i celnego oraz metody postępowania w ruchu transgranicznym

H1A_W03

K_W18

Ma podstawową wiedzę o prawnych i ekonomicznych uwarunkowaniach funkcjonowania instytucji związanych z wybraną sfera działalności zawodowej

H1A_W05
H1A_W08

K_W19

Ma podstawową wiedzę o grupach docelowych, z którymi podejmowane będą działania zawodowe demonstrowane już w okresie praktyk zawodowych

H1A_W02
H1A_W08

K_W20

Ma podstawową wiedzę w zakresie technik informacyjnych i obsługi komputera

H1A_W05
H1A_W08

UMIEJĘTNOŚCI

K_U01

Potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów

H1A_U01
H1A_U03

K_U02

Posiada podstawowe umiejętności badawcze, obejmujące formułowanie i analizę problemów badawczych, dobór metod i narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników, pozwalające na rozwiązywanie problemów w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów

H1A_U01
H1A_U02
H1A_U05

K_U03

Umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego

H1A_U02
H1A_U03
H1A_U04

K_U04

Potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi dla studiowanej dyscypliny w zakresie nauk humanistycznych w typowych sytuacjach profesjonalnych

H1A_U01
H1A_U04
H1A_U05

K_U05

Potrafi rozpoznać różne rodzaje wytworów kultury właściwych dla studiowanej dyscypliny w zakresie nauk humanistycznych oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem typowych metod, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego, miejsca w procesie historyczno-kulturalnym

H1A_U04
H1A_U05

K_U06

Posiada umiejętność merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułowania wniosków (praca dyplomowa)

H1A_U02
H1A_U04
H1A_U06

K_U07

Potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, w języku polskim i języku specjalności

H1A_U06
H1A_U07
H1A_U10

K_U08

Posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim i języku obcym uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł

H1A_U07
H1A_U08
H1A_U10

K_U09

Posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych, w języku polskim i języku specjalności, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł

H1A_U01
H1A_U04
H1A_U09
H1A_U10

K_U10

Ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

H1A_U08
H1A_U09
H1A_U10

K_U11

Umie wyszukiwać, analizować, selekcjonować i wykorzystywać zdobyte informacje z zakresu językoznawstwa, historii literatury oraz kultury, gospodarki, polityki i historii kraju, którego język jest przedmiotem studiów

H1A_U03
H1A_U04
H1A_U05 

K_U12

Umie wyszukiwać, analizować, selekcjonować i wykorzystywać zdobyte informacje z zakresu pedagogiki, psychologii, dydaktyki i metodyki nauczania języka obcego

H1A_U02
H1A_U03
H1A_U04

K_U13

Potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i ocenę wytworu kultury, takiego jak film, nowela, utwór poetycki czy artykuł prasowy

H1A_U01
H1A_U05

K_U14

Umie samodzielnie zaplanować, przeprowadzić i ewaluować działania zawodowe o charakterze ogólno-filologicznym i dydaktycznym, wykorzystując nabyte kompetencje ogólne, w pracy z określoną grupą docelową

H1A_U01
H1A_U04 

K_U15

Posiada podstawowe umiejętności zawodowe, metodyczne i organizacyjne, pozwalające na planowanie i realizację zadań zawodowych (metodyka pracy; zarządzanie w organizacjach, obsługa ruchu granicznego)

H1A_U01
H1A_U02
H1A_U04

K_U16

Posiada umiejętność tłumaczenia tekstów i dokumentów z języka polskiego na język obcy i z języka obcego na polski

H1A_U08
H1A_U10

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K_K01

Ma świadomość poziomu swej wiedzy i umiejętności oraz rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie

H1A_K01
H1A_K03

K_K02

Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role

H1A_K02
H1A_K03

K_K03

Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zdania

H1A_K03

K_K04

Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu

H1A_K03
H1A_K04

K_K05

Ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy i świata

H1A_K05

K_K06

Uczestniczy w życiu społeczno-kulturalnym, korzystając z różnych mediów (film, prasa) i różnych jego form

H1A_K06

K_K07

Ma świadomość znaczenia języka specjalności w sferze nauki, oświaty, gospodarki, polityki oraz kultury europejskiej i światowej

H1A_K01
H1A_K06

K_K08

Potrafi wykorzystać nabytą wiedzę w zakresie językoznawstwa, literaturoznawstwa i kulturoznawstwa oraz język specjalności instrumentalnie w sektorze oświaty, kultury, różnorodnych działań zawodowych o charakterze międzynarodowym oraz w pracy tłumacza

H1A_K01
H1A_K03

K_K09

Potrafi współpracować z partnerami zagranicznymi i przygotować odpowiednie dokumenty i projekty działań zawodowych

H1A_K02
H1A_K04

K_K10

Posiada kompetencje społeczne takie jak kreatywność, otwartość na odmienność kulturową, odpowiedzialność pozwalające na funkcjonowanie w realiach zawodowych oraz kulturowych Europy i świata

H1A_K02
H1A_K04
H1A_K05

 1. Sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia osiąganych przez studentów:
  Prowadzący zajęcia nauczyciele akademiccy najczęściej stosują następujące formy:
  • kolokwium,
  • sprawdzian pisemny,
  • egzamin pisemny,
  • egzamin ustny,
  • ocena pisemnego lub ustnego wariantu przygotowania do ćwiczeń,
  • ocena projektów/prezentacji przygotowanych przez studentów,
  • ocena aktywności na zajęciach wszelkiego typu.