Efekty Kształcenia

Efekty kształcenia dla kierunku Stosunki międzynarodowe odnoszą się do efektów dla obszarów nauk społecznych i humanistycznych.

Objaśnienie oznaczeń w symbolach:

K (przed podkreślnikiem) – kierunkowe efekty kształcenia
W – kategoria wiedzy
U – kategoria umiejętności
K  – kategoria kompetencji społecznych

 

Tabela odniesienia kierunkowych efektów kształcenia do efektów kształcenia dla obszarów kształcenia

Nazwa kierunku studiów:

Stosunki międzynarodowe

Poziom kształcenia:

Studia I stopnia

Profil kształcenia:

Ogólnoakademicki

Symbol efektu

Efekty kształcenia  dla obszaru kształcenia w zakresie nauk społecznych i humanistycznych

Odniesienie do efektów kształcenia dla obszarów kształcenia

Uwagi

Wiedza

K_W01

posiada wiedzę o istocie i zakresie stosunków międzynarodowych oraz o jej metodologicznych i przedmiotowych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi

S1A_W01

 

K_W02

ma wiedzę z zakresu nauk o państwie, struktur społecznych oraz prawa krajowego, wspólnotowego i międzynarodowego

S1A_W02,

S1A_W03,

S1A_W05,

S1A_W07,

S1A_W10

 

K_W03

posiada wiedzę z zakresu podstaw teorii stosunków międzynarodowych oraz rozumie na poziomie podstawowym elementarne kategorie z zakresu polityki

S1A_W01, S1A_W02,

S1A_W03,

S1A_W04,

S1A_W05

 

K_W04

posiada znajomość podstawowych procesów ekonomicznych w skali makro  i mikro oraz ich znaczenia dla procesów międzynarodowych

S1A_W02,

S1A_W04, S1A_W06,

S1A_W07,

S1A_W08

 

K_W05

posiada znajomość podstawowych procesów, procedur i instytucji dotyczących międzynarodowego przepływu kapitału i osób

S1A_W02, S1A_W03,

S1A_W07,

S1A_W08

 

K_W06

ma wiedzę o normach i regułach (prawnych, organizacyjnych, etycznych), zasadach tworzenia, podziału, finansowaniu i rozwoju instytucji międzynarodowych

 

S1A_W02

S1A_W07,

S1A_W08

 

K_W07

ma wiedzę o istocie, specyfice  i ewolucji instytucji funkcjonujących na poszczególnych poziomach stosunków międzynarodowych ze szczególnym uwzględnieniem wymiaru politycznego, gospodarczego oraz kulturalnego

 

S1A_W02,

S1A_W03,

S1A_W08,

S1A_W09

 

K_W08

definiuje i określa politykę zagraniczną państwa, jego struktury organizacyjne oraz społeczne

S1A_W02,

S1A_W03,

S1A_W07,

S1A_W08

 

K_W09

zna i rozumie podstawowe uwarunkowania geograficzne, demograficzne i statystyczne procesów międzynarodowych zachodzących we współczesnym świecie

 

S1A_W02,

S1A_W06,

S1A_W07,

S1A_W08

 

K_W10

posiada podstawową wiedzę z zakresu złożonych procesów globalizacji, regionalizacji, instytucjonalizacji i współzależności zachodzących w środowisku międzynarodowym

 

S1A_W03,

S1A_W08,

S1A_W09

 

K_W11

ma podstawową wiedzę na temat relacji pomiędzy instytucjami politycznymi w skali krajowej i europejskiej

 

S1A_W03,

S1A_W08,

S1A_W09

 

K_W12

posiada wiedzę z zakresu podstaw prawnych i zasad funkcjonowania Unii Europejskiej oraz dynamiki ewolucji integracji europejskiej

S1A_W02,

S1A_W03,

S1A_W07, S1A_W08,

S1A_W09

 

K_W13

posiada podstawową wiedzę na temat roli systemów religijnych we współczesnym świecie

S1A_W02,

S1A_W03, S1A_W05

 

K_W14

posiada podstawową wiedzę pozwalającą mu definiować i identyfikować procesy i struktury komunikacyjne, rozumie ich rolę i podstawowe zasady, jak również kształtujące je prawidłowości i zakłócenia oraz ich znaczenie dla procesów międzynarodowych

 

S1A_W02, S1A_W08,

S1A_W09

 

K_W15

posiada podstawową wiedzę z zakresu negocjacji i komunikowania międzynarodowego

S1A_W02,

S1A_W08,

S1A_W09

 

K_W16

posiada wiedzę na temat ewolucji i rozwoju systemów politycznych oraz form organizacji stosunków międzynarodowych

S1A_W02, S1A_W07,

S1A_W08,

S1A_W09

 

K_W17

posiada znajomość podstawowych szkół myślenia oraz metod i technik badawczych w nauce o stosunkach międzynarodowych

 

S1A_W06

 

K_W18

rozróżnia i definiuje kategorie charakterystyczne dla procesów transgranicznych oraz związanych z obsługą ruchu granicznego

S1A_W02,

S1A_W07,

S1A_W08

 

 

K_W19

posiada znajomość zakresu, struktur i znaczenia administracji i samorządu w procesach międzynarodowych

S1A_W02, S1A_W07,

S1A_W08

 

K_W20

ma uporządkowaną wiedzę ogólną obejmującą terminologię używaną w obrębie właściwej specjalności, rozumie jej źródła, oraz zastosowanie w pokrewnych dyscyplinach naukowych

H1A_W03

 

K_W21

ma podstawową wiedzę o powiązaniach studiowanej dyscypliny w ramach kierunku studiów z innymi dyscyplinami naukowymi w obszarze nauk humanistycznych tj.: historii, filozofii

H1A_W05

 

Umiejętności

K_U01

analizuje problemy krajowe z perspektywy międzynarodowej

S1A_U01,

S1A_U02

 

K_U02

wykorzystuje podstawową wiedzę teoretyczną do opisywania i analizowania konkretnych procesów i zjawisk w rozwoju stosunków międzynarodowych

S1A_U02

 

K_U03

formułuje własne opinie oraz potrafi krytycznie dobierać dane

S1A_U03,

S1A_U08

 

K_U04

wykorzystuje zdobytą wiedzę teoretyczną i metodologiczną do przygotowania prac pisemnych w języku polskim, prezentujących różną tematykę z zakresu stosunków międzynarodowych, uwzględniając poprawność warsztatu pracy badawczej

S1A_U09

 

K_U05

wykorzystuje zdobytą wiedzę teoretyczną i praktyczną do pozyskiwania i gromadzenia danych służących analizie zagadnień z zakresu specjalizacji: integracji i bezpieczeństwa europejskiego, obsługi ruchu granicznego w Unii Europejskiej, międzynarodowej działalności administracji i samorząd

 

S1A_U02,

S1A_U03,

S1A_U04,

S1A_U05

 

K_U06

analizuje źródła, przyczyny, przebieg i skutki procesów wewnątrzpaństwowych, międzypaństwowych i transnarodowych

S1A_U02,

S1A_U03,

S1A_U04,

S1A_U05

 

K_U07

interpretuje i ocenia procesy polityczne, ekonomiczne i kulturowe zachodzące we współczesnym świecie

S1A_U02,

S1A_U03,

S1A_U05

 

K_U08

posługuje się systemami normatywnymi właściwymi dla stosunków międzynarodowych w celu rozwiązywania konkretnych problemów

 

S1A_U05

 

K_U09

umie wyszukiwać i selekcjonować informacje z różnych źródeł niezbędnych w pracy zawodowej

S1A_U06,

S1A_U07

 

K_U10

stosuje zasady etyki zawodowej oraz etykiety na stanowisku pracy

S1A_U05,

S1A_U06

 

K_U11

poprawnie stosuje specjalistyczną terminologię z zakresu stosunków międzynarodowych

S1A_U01,

S1A_U02

 

K_U12

potrafi prognozować procesy i zjawiska z wykorzystaniem metod i narzędzi właściwych dla stosunków międzynarodowych 

S1A_U04

 

K_U13

posługuje się podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy

S1A_U05

 

K_U14

posiada umiejętności językowe na poziomie średnio-zaawansowanym (B2)

S1A_U11

 

Kompetencje społeczne

K_K01

jest przygotowany do aktywnego uczestniczenia w funkcjonowaniu instytucji zajmujących się tematyką międzynarodową

S1A_K04,

S1A_K05

 

K_K02

jest świadomy różnic tradycji politycznych poszczególnych państw, odmienności kulturowych i wynikającego stąd postrzegania rzeczywistości międzynarodowej

S1A_K05

 

K_K03

potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności na wyższym poziomie wiedzy i umiejętności w wymiarze interdyscyplinarnym

S1A_K01,

S1A_U06

 

K_K04

ma świadomość znaczenia zachowywania się w sposób profesjonalny i etyczny, poszerzoną o umiejętność aktywnego propagowania i egzekwowania takich postaw

S1A_K05, S1A_K06

 

K_K05

jest zdolny do pracy w zespole

S1A_K02

 

K_K06

posiada zdolność hierarchizowania celów i metod działania

S1A_K03, S1A_K04

 

K_K07

jest wrażliwy na postępowanie zgodne z normami prawa i etyki

S1A_K04,

S1A_U05

 

K_K08

dba o przestrzeganie prawa własności intelektualnej

S1A_K04,

S1A_U05

 

K_K09

jest wrażliwy na naruszanie norm prawa i etyki międzynarodowej

S1A_K04,

S1A_U05

 

K_K10

wyraża samodzielne opinie w debatach publicznych na tematy międzynarodowe

S1A_K04

 

K_K11

ma świadomość konieczności permanentnego nabywania wiedzy i umiejętności

S1A_K01,

S1A_K06

 

K_K12

ma zdolność kreatywnego rozwiązywania problemów

S1A_K03, S1A_K07

 

Objaśnienie oznaczeń w symbolach:

SP (przed podkreślnikiem) – specjalnościowe efekty kształcenia
I – specjalność Integracja i bezpieczeństwo europejskie
O - specjalność: Międzynarodowy wymiar obsługi ruchu granicznego
A - specjalność: Międzynarodowy wymiar administracji i samorządu
W – kategoria wiedzy
U – kategoria umiejętności
K  – kategoria kompetencji społecznych

 

Tabela odniesienia specjalnościowych efektów kształcenia do kierunkowych i obszarowych efektów kształcenia

Nazwa kierunku studiów:

Stosunki międzynarodowe,
specjalność: Integracja i bezpieczeństwo europejskie

Poziom kształcenia:

Studia I stopnia

Profil kształcenia:

Ogólnoakademicki

Symbol efektu

Efekty kształcenia dla specjalności Integracja i bezpieczeństwo europejskie

Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia

Odniesienie do efektów kształcenia dla obszarów kształcenia

Wiedza

SPI_W01

posiada podstawową wiedzę o zakresie polityki i dyskursu politycznego, mediów, wizerunku państwa, mniejszości i grup etnicznych oraz zarządzania w organizacji

K_W02

K_W03,

K_W05

K_W14,

K_W16

S1A_W01, S1A_W02,

S1A_W03,

S1A_W04,

S1A_W05,

S1A_W07,

S1A_W08,

S1A_W09

SPI_W02

ma wiedzę z zakresu funduszy strukturalnych, polityki, wewnętrznej, sprawiedliwości, regionalnej, rynku pracy, handlu międzynarodowego  Unii Europejskiej

K_W04,

K_W05,

K_W06,

K_W11,

K_W12

S1A_W02,

S1A_W03,

S1A_W04, S1A_W06,

S1A_W07,

S1A_W08,

S1A_W09

SPI_W03

zna i rozumie podstawy polityki zagranicznej i bezpieczeństwa UE oraz uwarunkowania bezpieczeństwa jej wschodnich granic

K_W07,

K_W11,

K_W12

S1A_W02,

S1A_W03,

S1A_W07, S1A_W08,

S1A_W09

Umiejętności

SPI_U01

wykorzystuje podstawową wiedzę teoretyczną i zdobyte doświadczenie do pozyskiwania i gromadzenia danych służących analizie zagadnień z zakresu problematyki Unii Europejskiej, bezpieczeństwa europejskiego oraz teorii polityki

K_U02,

K_U05

S1A_U02,

S1A_U03, S1A_U04,

S1A_U05

SPI_U02

interpretuje, ocenia i prognozuje procesy zachodzące w przestrzeni europejskiej

K_U07,

K_U12

S1A_U02,

S1A_U03, S1A_U04,

S1A_U05

SPI_U03

posługuje się systemami normatywnymi oraz wyszukuje i selekcjonuje informacje z zakresu integracji i bezpieczeństwa europejskiego

K_U08,

K_U09

S1A_U05, S1A_U06,

S1A_U07

SPI_U04

zna i stosuje zasady etyki zawodowej na stanowisku pracy

K_U10

S1A_U05,

S1A_U06

Kompetencje społeczne

SPI_K01

jest przygotowany do aktywnego uczestniczenia w instytucjach i organizacjach z zakresu tematyki integracji i bezpieczeństwa europejskiego

K_K01,

K_K11

S1A_K04,

S1A_K05

SPI_K02

jest świadomy procesów doskonalenia nabytej wiedzy i umiejętności związanych z wykonywanym zawodem

K_K03

S1A_K01,

S1A_U06

SPI_K03

jest wrażliwy na przestrzeganie i postępowanie zgodne z normami prawa i etyką na stanowisku pracy

K_07,

K_09

S1A_K04,

S1A_U05

 

Tabela odniesienia specjalnościowych efektów kształcenia do kierunkowych i obszarowych efektów kształcenia

Nazwa kierunku studiów:

Stosunki międzynarodowe,
specjalność: Międzynarodowy wymiar obsługi ruchu granicznego

Poziom kształcenia:

Studia I stopnia

Profil kształcenia:

Ogólnoakademicki

Symbol efektu

Efekty kształcenia dla specjalności Międzynarodowy wymiar obsługi ruchu granicznego

Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia

Odniesienie do efektów kształcenia dla obszarów kształcenia

Wiedza

SPO_W01

posiada podstawową wiedzę o zakresie polityki, aspektów przekazów medialnych i wizerunku państwa, europejskich mniejszości i grup etnicznych oraz podstaw zarządzania w organizacji

K_W02,

K_W03,

K_W05,

K_W14,

K_W16

S1A_W01, S1A_W02,

S1A_W03,

S1A_W04,

S1A_W05,

S1A_W07,

S1A_W08,

S1A_W09

SPO_W02

ma wiedzę z zakresu wspólnotowego prawa i postępowania celnego, dokumentacji celnej, oraz granicznego obrotu towarowego i osobowego

K_W02,

K_W12,

K_W18,

S1A_W02,

S1A_W03,

S1A_W05,

S1A_W07,

S1A_W08,

S1A_W09,

S1A_W10,

SPO_W03

zna i rozumie podstawy współpracy transgranicznej Polski ze wschodnimi sąsiadami, procesów globalizacyjnych i handlu międzynarodowego oraz europejskiego rynku pracy

K_W04,

K_W05,

K_W06,

K_W10,

K_W18

S1A_W02,

S1A_W03,

S1A_W04,

S1A_W06,

S1A_W07, S1A_W08,

S1A_W09

Umiejętności

SPO_U01

wykorzystuje podstawową wiedzę teoretyczną i zdobyte doświadczenie do pozyskiwania i gromadzenia danych służących analizie zagadnień z zakresu współpracy transgranicznej

K_U02,

K_U05

S1A_U02,

S1A_U03, S1A_U04,

S1A_U05

SPO_U02

interpretuje, ocenia i prognozuje procesy zachodzące w Strefie Schengen i poza nią

K_U07,

K_U12

S1A_U02,

S1A_U03, S1A_U04,

S1A_U05

SPO_U03

posługuje się systemami normatywnymi oraz wyszukuje i selekcjonuje informacje z zakresu obsługi ruchu granicznego

 

K_U08,

K_U09

S1A_U05, S1A_U06,

S1A_U07

SPO_U04

zna i stosuje zasady etyki zawodowej na stanowisku pracy

K_U10

S1A_U05,

S1A_U06

Kompetencje społeczne

SPO_K01

jest przygotowany do aktywnego uczestniczenia w instytucjach z zakresu tematyki obsługi ruchu granicznego

K_K01,

K_K11

S1A_K04,

S1A_K05

SPO_K02

jest świadomy procesów doskonalenia nabytej wiedzy i umiejętności związanych z wykonywanym zawodem

K_K03

S1A_K01,

S1A_U06

SPO_K03

jest wrażliwy na przestrzeganie i postępowanie zgodne z normami prawa i etyką na stanowisku pracy

K_07,

K_09

S1A_K04,

S1A_U05

 

Tabela odniesienia specjalnościowych efektów kształcenia do kierunkowych i obszarowych efektów kształcenia

Nazwa kierunku studiów:

Stosunki Międzynarodowe,
specjalność: Międzynarodowy wymiar administracji i samorządu

Poziom kształcenia:

Studia I stopnia

Profil kształcenia:

Ogólnoakademicki

Symbol efektu

Efekty kształcenia dla specjalności Międzynarodowy wymiar administracji i samorządu

Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia

Odniesienie do efektów kształcenia dla obszarów kształcenia

Wiedza

SPA_W01

posiada podstawową wiedzę o filozofiach polityki, zagrożeniach międzynarodowej strefy publicznej, wizerunku administracji, mniejszości narodowych i etnicznych oraz podstaw zarządzania w administracji

K_W02,

K_W03,

K_W05,

K_W14,

K_W16,

K_W19

S1A_W01, S1A_W02,

S1A_W03,

S1A_W04,

S1A_W05,

S1A_W07,

S1A_W08,

S1A_W09

SPA_W02

ma wiedzę z zakresu podstaw prawa administracyjnego, planowania strategicznego oraz istocie samorządu terytorialnego i jego współpracy z administracją

K_W02,

K_W12

K_W19,

S1A_W02,

S1A_W03,

S1A_W05,

S1A_W07,

S1A_W08,

S1A_W09,

S1A_W10,

SPA_W03

zna i rozumie zarządzanie funduszami europejskimi, podstawy międzynarodowego handlu oraz rynku pracy

K_W04,

K_W05,

K_W06,

K_W10,

K_W19

S1A_W02,

S1A_W03,

S1A_W04,

S1A_W06

S1A_W07, S1A_W08,

S1A_W09

Umiejętności

SPA_U01

wykorzystuje podstawową wiedzę teoretyczną i zdobyte doświadczenie do pozyskiwania i gromadzenia danych służących analizie zagadnień z zakresu funkcjonowania administracji i samorządu

K_U02,

K_U05

S1A_U02,

S1A_U03, S1A_U04,

S1A_U05

SPA_U02

interpretuje, ocenia i prognozuje procesy dotyczące strategii i zarządzania w samorządzie terytorialnym

K_U07,

K_U12

S1A_U02,

S1A_U03, S1A_U04,

S1A_U05

SPA_U03

posługuje się systemami normatywnymi oraz wyszukuje i selekcjonuje informacje z zakresu administracji i samorządu

K_U08,

K_U09

S1A_U05, S1A_U06,

S1A_U07

SPA_U04

zna i stosuje zasady etyki zawodowej na stanowisku pracy

K_U10

S1A_U05,

S1A_U06

Kompetencje społeczne

SPA_K01

jest przygotowany do aktywnego uczestniczenia w instytucjach z zakresu tematyki administracji i samorządu

K_K01,

K_K11

S1A_K04,

S1A_K05

SPA_K02

jest świadomy procesów doskonalenia nabytej wiedzy i umiejętności związanych z wykonywanym zawodem

K_K03

S1A_K01,

S1A_U06

SPA_K03

jest wrażliwy na przestrzeganie i postępowanie zgodne z normami prawa i etyką na stanowisku pracy

K_07,

K_09

S1A_K04,

S1A_U05