Krajowe Ramy Kwalifikacji 
w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie

Instytut Neofilologii

 

Od roku akademickiego 2007/2008 w PWSZ w Chełmie jest stosowany europejski system akumulacji i transferu punktów ECTS. Stosowany system punktów jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności z:

  • Ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, 
  • Rozporządzeniem MNiSW z dnia 3 października 2014 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia,
  • Rozporządzeniem MNiSW z dnia 5 października 2011 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia,
  • Rozporządzeniem MNiSW z dnia 14 września 2011 r. w sprawie warunków i trybu przenoszenia zajęć zaliczonych przez studenta,
  • Regulaminem Studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie.

Wszystkim elementom planów studiów prowadzonym w Uczelni przypisuje się punkty ECTS. Punkty odzwierciedlają realny czas pracy studenta i są przyznawane po uzyskaniu zaliczenia lub zdaniu egzaminu, i nie są zależne od uzyskanej oceny. Jeden punkt ECTS odpowiada efektom kształcenia, których uzyskanie wymaga od studenta 25-30 godzin nakładu pracy.

Dla studiów I stopnia, kończących się uzyskaniem tytułu licencjata, całkowity limit punktów ECTS wynosi 180 dla profilu ogólnoakademickiego.
 W poszczególnych semestrach student może uzyskać 30 punktów.

Zaliczenie semestru wymaga zdobycia wymaganej planem studiów liczby punktów ECTS.

Wdrożony system ECTS umożliwia pełne uznawanie okresu studiów odbywanych za granicą oraz studiowanie na tym samym kierunku w uczelniach polskich, co zwiększa mobilność studentów i indywidualizuje kształtowanie sylwetki absolwenta.