Mechanika i Budowa Maszyn

MiBM: Profil praktyczny

Opis efektów kształcenia

Opis efektów kształcenia dla kierunku: Mechanika i Budowa Maszyn

Poziom kształcenia:

studia I stopnia

Odniesienie

Profil kształcenia:

praktyczny

Osoba, posiadająca kwalifikacje I stopnia:

Wiedza

MBM1P_W01

ma wiedzę z matematyki obejmującą: algebrę i analizę matematyczną w tym rachunek różniczkowy i całkowy, matematykę dyskretną, metody probabilistyczne, statystykę stosowaną -  przydatną do praktycznego zastosowania w zakresie opisu zagadnień technicznych związanych z mechaniką i budową maszyn.

T1P_W01
T1P_W06

MBM1P_W02

ma wiedzę w zakresie fizyki, obejmującą mechanikę, termodynamikę, optykę, elektryczność  i  magnetyzm, fizykę jądrową oraz fizykę ciała stałego w tym wiedzę  niezbędną do analizy zjawisk fizycznych i rozwiązywania zagadnień technicznych w oparciu o prawa fizyki.

T1P_W01
T1P_W06

MBM1P_W03

ma wiedzę w zakresie chemii, obejmującą charakterystykę pierwiastków i związków chemicznych oraz podstawowe typy reakcji chemicznych, niezbędną do zrozumienia procesów wytwarzania i eksploatacji maszyn

T1P_W01
T1P_W06

MBM1P_W04

ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie mechaniki technicznej w tym wiedzę niezbędną do zrozumienia praw mechaniki i rozwiązywania problemów technicznych w tym statycznych, kinematycznych i dynamicznych

T1P_W03
T1P_W04

MBM1P_W05

ma uporządkowaną wiedzę w zakresie analizy wytrzymałościowej elementów konstrukcji, prostych konstrukcji mechanicznych oraz wykonania pomiarów niezbędnych do oceny wytrzymałości konstrukcji

T1P_W03
T1P_W06

MBM1P_W06

ma podstawową wiedzę w zakresie inżynierii materiałowej, obejmującą w szczególności materiały stosowane do wytwarzania elementów maszyn oraz ich obróbkę cieplną i cieplno-chemiczną

T1P_W02
 

MBM1P_W07

ma podstawową wiedzę w zakresie podstaw informatyki i technik informacyjno-komunikacyjnych

T1P_W02
 

MBM1P_W08

ma podstawową wiedzę w zakresie technik pomiarowych oraz komputerowych systemów pomiarowych, obejmującą w szczególności metody i przyrządy pomiarowe stosowane w budowie maszyn

T1P_W02
 

MBM1P_W09

ma uporządkowaną wiedzę w zakresie podstaw grafiki inżynierskiej oraz zasad zapisu konstrukcji z uwzględnieniem grafiki komputerowej

T1P_W03

MBM1P_W10

ma uporządkowaną wiedzę w zakresie konstruowania typowych elementów maszyn i mechanicznych zespołów konstrukcyjnych, z uwzględnieniem wytrzymałości zmęczeniowej, także z użyciem systemów CAD/MES

T1P_W03
T1P_W04
T1P_W06

MBM1P_W11

ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie mechaniki płynów, w szczególności wiedzę niezbędną do zrozumienia zjawisk przepływowych w procesach, maszynach i urządzeniach

T1P_W04

MBM1P_W12

ma wiedzę w zakresie projektowania i obliczania zespołów i elementów układów mechanicznych w tym z zastosowaniem komputerowego wspomagania

T1P_W03
T1P_W04
T1P_W06

MBM1P_W13

ma wiedzę na temat cyklu życia urządzeń i systemów mechanicznych oraz w zakresie planowania i nadzorowania zadań obsługowych w eksploatacji maszyn i urządzeń

T1P_W05
T1P_W06

MBM1P_W14

ma podstawową wiedzę w zakresie właściwości i doboru materiałów konstrukcyjnych oraz metod ich kształtowania

T1P_W02
T1P_W03

MBM1P_W15

ma wiedzę w zakresie środków pracy stosowanych w przemyśle maszynowym, w tym wiedzę w zakresie budowy narzędzi i maszyn technologicznych, a także podstaw programowania maszyn technologicznych

T1P_W03
 

MBM1P_W16

ma podstawową wiedzę w zakresie syntezy układów sterowania oraz automatyzacji maszyn i procesów technologicznych oraz napędów hydraulicznych i pneumatycznych

T1P_W03
 

MBM1P_W17

ma podstawowa wiedzę w zakresie stosowania termodynamiki technicznej do opisu zjawisk konwersji energii w procesach, maszynach i urządzeniach

T1P_W01
T1P_W03

MBM1P_W18

orientuje się w obecnym stanie i trendach rozwojowych mechaniki i budowy maszyn

T1P_W04

MBM1P_W19

ma elementarną wiedzę w zakresie podstaw elektrotechniki i elektroniki, z uwzględnieniem zastosowań w budowie maszyn

T1P_W02

MBM1P_W20

ma podstawową wiedzę w zakresie zarządzania, w tym zarządzania jakością, oraz organizacji produkcji

T1P_W03
T1P_W09
T1P_W11

MBM1P_W21

ma ogólną wiedzę w zakresie ochrony własności intelektualnej i prawa patentowego

T1P_W10

MBM1P_W22

ma ogólną wiedzę w zakresie zasad ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, obowiązujących w przemyśle maszynowym, a także wiedzę niezbędną do rozumienia pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej, w tym aspektów historycznych rozwoju techniki

T1P_W08

MBM1P_W23

ma elementarną wiedzę w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej

T1P_W09
T1P_W11

MBM1P_W24

ma wiedzę z zakresu praktycznego określania parametrów aerodynamicznych statku powietrznego

T1P_W04

MBM1P_W25

ma uporządkowaną wiedzę praktyczną z zakresu systemów łączności stosowanych w lotnictwie

T1P_W04
T1P_W07

MBM1P_W26

ma wiedzę praktyczną z zakresu wpływu czynników atmosferycznych na bezpieczeństwo lotu statku powietrznego

T1P_W04
T1P_W08

Umiejętności

MBM1P_U01

potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie

T1P_U01

MBM1P_U02

potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego i przygotować tekst zawierający omówienie wyników realizacji tego zadania

T1P_U03

MBM1P_U03

potrafi pracować indywidualnie i w zespole; umie oszacować czas potrzebny na realizację zleconego zadania; potrafi opracować i zrealizować harmonogram prac zapewniający dotrzymanie terminów

T1P_U02

MBM1P_U04

potrafi przygotować i przedstawić krótką prezentację poświęconą wynikom realizacji zadania inżynierskiego

T1P_U03
T1P_U04 

MBM1P_U05

posługuje się językiem obcym w stopniu wystarczającym do porozumiewania się, a także czytania ze zrozumieniem kart katalogowych, not aplikacyjnych, instrukcji obsługi urządzeń mechanicznych i narzędzi informatycznych oraz podobnych dokumentów

T1P_U01
T1P_U06

MBM1P_U06

ma umiejętność samokształcenia się, m.in. w celu podnoszenia kompetencji zawodowych

T1P_U05

MBM1P_U07

potrafi wykorzystać nabytą wiedzę, w tym wiedzę z zakresu matematyki, fizyki i chemii, do opisu procesów, tworzenia modeli, zapisu algorytmów oraz innych działań związanych z mechaniką i budową maszyn

T1P_U09

MBM1P_U08
 

potrafi wyznaczać reakcje w prostych konstrukcjach oraz stosować prawa dynamiki do analizy ruchu układów punktów materialnych i brył sztywnych

T1P_U09

MBM1P_U09

potrafi porównać rozwiązania projektowe elementów mechanicznych według przyjętych kryteriów

T1P_U09
T1P_U12

MBM1P_U10

potrafi posłużyć się właściwie dobranymi narzędziami informatycznymi do symulacji, projektowania i oceny elementów i zespołów mechanicznych

T1P_U07
T1P_U08
T1P_U09

MBM1P_U11

potrafi posłużyć się właściwie dobranymi metodami i urządzeniami umożliwiającymi pomiar podstawowych wielkości mechanicznych

T1P_U08
T1P_U09

MBM1P_U12

potrafi zaplanować i przeprowadzić pomiary charakterystyk mechanicznych; potrafi przedstawić otrzymane wyniki w formie liczbowej i graficznej, dokonać ich interpretacji i wyciągnąć właściwe wnioski

T1P_U07
T1P_U08

MBM1P_U13

potrafi zaprojektować proces technologiczny oraz dobrać urządzenia do jego realizacji

T1P_U13
T1P_U14

MBM1P_U14

potrafi projektować części maszyn, zespoły oraz proste urządzenia mechaniczne przeznaczone do różnych zastosowań używając właściwych metod, technik i narzędzi

T1P_U16

MBM1P_U15

potrafi korzystać z katalogów oraz norm krajowych i międzynarodowych w celu dobrania odpowiednich komponentów do projektowanego systemu mechanicznego

T1P_U01
T1P_U16

 

MBM1P_U16

potrafi projektować i stosować układy i algorytmy sterownia maszynami oraz procesami technologicznymi

T1P_U11
T1P_U14
T1P_U16

MBM1P_U17

potrafi dobierać i analizować elektryczne układy napędowe i układy sterowania maszyn

T1P_U14
T1P_U16

MBM1P_U18

potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich, potrafi zaplanować proces produkcyjny i zarządzać tym procesem

T1P_U12

MBM1P_U19

ma przygotowanie niezbędne do pracy w środowisku przemysłowym, zwłaszcza w przemyśle maszynowym

T1P_U11

MBM1P_U20

potrafi przedstawić graficznie i zwymiarować elementy i zespoły maszyn, potrafi sporządzić dokumentacje techniczną

T1P_U02
T1P_U03
T1P_U07

MBM1P_U21

potrafi – przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań obejmujących konstruowanie maszyn i projektowanie ich technologii – dostrzegać ich aspekty pozatechniczne, w tym  ochrony środowiska przyrodniczego, ekonomiczne i prawne

T1P_U10

MBM1P_U22

stosuje zasady bezpieczeństwa i higieny pracy

T1P_U11

MBM1P_U23

potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązywania prostych zadań inżynierskich, typowych dla mechaniki i budowy maszyn oraz wybierać i stosować właściwe metody i narzędzia

T1P_U15

MBM1P_U24

potrafi identyfikować przypadki wytrzymałościowe oraz wyznaczać wymiary elementów poddanych prostym i złożonym stanom obciążeń, a także wykonać badania doświadczalne podstawowych właściwości materiałowych oraz przeprowadzić analizę obciążeń prostych i złożonych układów mechanicznych

T1P_U08
T1P_U09
T1P_U14
 

MBM1P_U25

potrafi posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi do realizacji zadań typowych dla inżyniera, posługiwać się przynajmniej jednym językiem programowania.

T1P_U02
T1P_U07

MBM1P_U26

potrafi dobrać odpowiedni materiał do wykonania elementów maszyn i urządzeń oraz narzędzi i przyrządów obróbkowych

T1P_U14
T1P_U15

MBM1P_U27

potrafi dobrać właściwe metody kształtowania elementów maszyn, uwzględniając wymagania zawarte w dokumentacji konstrukcyjnej

T1P_U14
T1P_U15

MBM1P_U28

potrafi dobrać narzędzia i maszyny technologiczne niezbędne do wykonania typowych elementów maszyn

T1P_U14
T1P_U15

MBM1P_U29

potrafi sprawdzić poprawność wykonania elementów maszyn, posługując się aparaturą pomiarową, metrologią warsztatową i metodami szacowania błędów pomiarów

T1P_U09

MBM1P_U30

posługuje się w sposób praktyczny przepisami dotyczącymi lotu statku powietrznego

T1PU_01
T1P_U17
T1P_U18
T1P_U19

MBM1P_U31

potrafi w sposób praktyczny korzystać z systemów nawigacyjnych i łączności stosowanych w lotnictwie

T1PU_13
T1P_U17
T1P_U18
T1P_U19

Kompetencje społeczne

MBM1P_ K01

rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się – podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych.

T1P_K01
 

MBM1P_K02

ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżyniera w zakresie mechaniki i budowy maszyn, w tym jej wpływ na środowisko i związaną z tym odpowiedzialność za podejmowane decyzje.

T1P_K02
 

MBM1P_K03

ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie podejmowane działania.

T1P_K03
T1P_K04
 

MBM1P_K04

ma świadomość ważności własnych zachowań i konieczności działania w sposób profesjonalny i sprawny, przestrzegania zasad etyki zawodowej, szacunku wobec klienta, grup społecznych i poszanowania różnorodności poglądów i kultur.

T1P_K05

MBM1P_K05

potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy z uwzględnieniem priorytetów służących realizacji określonego przez siebie lub innych działania.

T1P_K06
T1P_K04

MBM1P_K06

ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej, a zwłaszcza rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu - m.in. poprzez   środki masowego przekazu - informacji i  opinii dotyczących osiągnięć techniki i innych aspektów pracy inżynierskiej; podejmuje starania, aby przekazać takie informacje i opinie w sposób powszechnie zrozumiały.

T1P_K07