Budownictwo: profil ogólnoakademicki

Opis efektów kształcenia

Opis efektów kształcenia dla kierunku: Budownictwo

Poziom kształcenia:

Studia I stopnia

Profil kształcenia:

Ogólnoakademicki

Osoba, posiadająca kwalifikacje I stopnia:

Symbol

Profil kształcenia ogólnoakademicki
Opis efektów kształcenia dla kierunku: Budownictwo

Odniesienie
do efektów
kształcenia
dla obszaru

Wiedza

B1A_W01

ma wiedzę z matematyki obejmującą: algebrę i analizę matematyczną w tym rachunek różniczkowy i całkowy, matematykę dyskretną, metody probabilistyczne, statystykę stosowaną -  przydatną do praktycznego zastosowania w zakresie opisu zagadnień technicznych związanych
z budownictwem

T1A_W01

T1A_W07

B1A_W02

ma wiedzę w zakresie fizyki, obejmującą mechanikę, termodynamikę, optykę, elektryczność  i  magnetyzm, fizykę jądrową oraz fizykę ciała stałego w tym wiedzę  niezbędną do analizy zjawisk fizycznych i rozwiązywania zagadnień technicznych w oparciu o prawa fizyki

T1A_W01

T1A_W07

B1A_W03

zna zasady geometrii wykreślnej i rysunku technicznego dotyczące tworzenia i odczytu rysunków architektonicznych, budowlanych i map geodezyjnych, a także ich sporządzania z wykorzystaniem CAD

T1A_W02

B1A_W04

wie jak definiuje się odwzorowania kartograficzne oraz jakie są podstawowe prace geodezyjne w budownictwie

T1A_W02

B1A_W05

ma wiedzę z zakresu mechaniki technicznej i wytrzymałości materiałów, modelowania materiałów i zasad ogólnego kształtowania konstrukcji

T1A_W02

B1A_W06

zna podstawy teorii konstrukcji i analizy układów prętowych w zakresie statyki, dynamiki i stateczności

T1A_W03

T1A_W07

B1A_W07

zna wytyczne projektowania obiektów budowlanych i ich elementów oraz związane z nimi normy branżowe, krajowe i standardy EN

T1A_W03

T1A_W07

T1A_W08

B1A_W08

zna zasady konstruowania i wymiarowania elementów i połączeń konstrukcji budowlanych

T1A_W03

 

B1A_W09

zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego

T1A_W10

B1A_W10

zna zasady konstruowania i analizy obiektów w zakresie przynajmniej jednego rodzaju budownictwa

T1A_W04

T1A_W05

B1A_W11

ma podstawową wiedzę na temat projektowania obiektów infrastruktury
w zakresie przynajmniej jednego rodzaju budownictwa

T1A_W02

 

B1A_W12

zna wybrane programy komputerowe wspomagające obliczenia
i projektowanie obiektów budowlanych oraz organizację robót budowlanych

T1A_W01

T1A_W02

T1A_W05

T1A_W07

B1A_W13

zna zasady produkcji przemysłowej materiałów i elementów budowlanych oraz ich montażu, doboru narzędzi, maszyn i sprzętu do realizacji robót oraz technologii wykonania obiektów budowlanych

T1A_W02

T1A_W04

B1A_W14

zna podstawy fizyki budowli dotyczące przepływu ciepła i wilgoci w obiektach budowlanych, zapatrzenia w energię oraz ogólne zasady doboru instalacji budowlanych

T1A_W01

T1A_W02

T1A_W04

B1A_W15

 

zna najczęściej stosowane materiały budowlane i ich właściwości, podstawowe zasady ich projektowania, technologii wytwarzania i badania, metody oceny i utrzymania stanu technicznego budowli oraz posiada wiedzę o cyklu życia obiektów budowlanych

T1A_W02

T1A_W04

T1A_W06

T1A_W08

B1A_W16

ma wiedzę z organizacji i zasad kierowania budową, tworzenia procedur zarządzania jakością robót budowlanych; zna zasady pracy w budownictwie

T1A_W02

T1A_W04

T1A_W09

T1A_W11

B1A_W17

ma podstawową wiedzę na temat prowadzenia działalności gospodarczej oraz ekonomii w branży budowlanej oraz zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości

T1A_W08

T1A_W09

B1A_W18

ma podstawową wiedzę na temat planowania przestrzennego, zależności pomiędzy architekturą i urbanistyką, a możliwościami technicznymi
i ekonomicznymi budownictwa oraz wpływu realizacji inwestycji budowlanych na środowisko

T1A_W02

T1A_W05

T1A_W08

 

B1A_W19

rozumie podstawowe procesy chemiczne mające znaczenie w budownictwie

T1A_W01

T1A_W07

Umiejętności

B1A_U01

umie dokonać klasyfikacji obiektów budowlanych

T1A_U14

 

B1A_U02

potrafi ocenić i dokonać zestawienia obciążeń działających na obiekty budowlane

T1A_U08

T1A_U14

T1A_U15

B1A_U03

potrafi zdefiniować modele obliczeniowe służące do komputerowej analizy konstrukcji

T1A_U08

 

B1A_U04

potrafi wykonać analizę statyczną konstrukcji statycznie wyznaczalnych
i niewyznaczalnych; potrafi wyznaczyć częstości drgań własnych dla prostych konstrukcji

T1A_U01

T1A_U08

T1A_U09

T1A_U14

B1A_U05

potrafi wybrać narzędzia analityczne do rozwiązywania problemów analizy i projektowania obiektów budowlanych oraz planowania robót budowlanych; potrafi uzyskać wyniki i przeprowadzić ich analizę

T1A_U08

T1A_U09

T1A_U15

B1A_U06

potrafi korzystać z programów komputerowych wspomagających decyzje projektowe w budownictwie; potrafi ocenić wyniki analizy numerycznej konstrukcji budowlanych

T1A_U08

T1A_U09

T1A_U15

B1A_U07

potrafi identyfikować podłoża i dokonywać jego oceny z punktu widzenia posadowienia budowli i rodzaju stosowanych materiałów budowlanych

T1A_U14

T1A_U15

T1A_U16

B1A_U08

umie zwymiarować podstawowe elementy konstrukcyjne w obiektach budownictwa ogólnego, przemysłowego i komunikacyjnego

T1A_U07

 

B1A_U09

potrafi zaprojektować proste elementy konstrukcyjne obiektów budownictwa

T1A_U16

B1A_U10

potrafi wykonać analizę wytrzymałościową prostych układów w zakresie oceny stanów krytycznych i granicznych konstrukcji.

T1A_U09

T1A_U13

B1A_U11

potrafi analizować architektoniczne i urbanistyczne potrzeby inwestora oraz dokonać doboru materiałów budowlanych zgodnie z zasadami ich stosowania

T1A_U10

T1A_U12

T1A_U16

B1A_U12

potrafi sporządzić bilans energetyczny obiektu budowlanego, oraz wpływać na komfort wewnętrzny w obiekcie

T1A_U10

T1A_U11

T1A_U13

B1A_U13

potrafi wykonać proste eksperymenty laboratoryjne prowadzące do oceny jakości materiałów budowlanych i konstrukcji inżynierskich

T1A_U01

T1A_U08

T1A_U09

B1A_U14

umie odczytać rysunki architektoniczne, budowlane, instalacyjne
i geodezyjne, wykonać inwentaryzację budowli oraz sporządzić dokumentację graficzną w środowisku programu CAD

T1A_U02

T1A_U03

T1A_U05

T1A_U07

T1A_U11

T1A_U14

B1A_U15

umie wyznaczyć koszty, ustalić ceny i sporządzić prosty kosztorys
i harmonogram robót budowlanych

T1A_U08
T1A_U10
T1A_U12

B1A_U16

potrafi ocenić zagrożenia przy realizacji robót budowlanych i wdrożyć odpowiednie zasady bezpieczeństwa

T1A_U11

 

B1A_U17

korzysta z technologii informacyjnych, zasobów Internetu oraz innych źródeł do wyszukiwania informacji i komunikacji

T1A_U01
T1A_U03
T1A_U04
T1A_U05
T1A_U07

B1A_U18

posługuje się językiem angielskim w stopniu wystarczającym do porozumiewania się, a także zgłębiania wiedzy z zakresu inżynierii

T1A_U03

T1A_U05

T1A_U06

B1A_U19

stosuje przepisy prawa budowlanego

T1A_U11

B1A_U20

umie posługiwania się mapą dla celów technicznych i ewidencyjnych

 

T1A_U07

T1A_U01

Kompetencje społeczne

B1A_ K01

rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się – podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych

T1A_K01

 

B1A_K02

ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżyniera w zakresie budownictwa, w tym jej wpływ na środowisko i związaną z tym odpowiedzialność za podejmowane decyzje

T1A_K02

 

B1A_K03

ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie podejmowane działania

T1A_K03

T1A_K04

 

B1A_K04

ma świadomość ważności własnych zachowań i konieczności działania w sposób profesjonalny i sprawny, przestrzegania zasad etyki zawodowej, szacunku wobec klienta, grup społecznych i poszanowania różnorodności poglądów i kultur

T1A_K05

 

B1A_K05

potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy z uwzględnieniem priorytetów służących realizacji określonego przez siebie lub innych działania

T1A_K06

T1A_K04

 

B1A_K06

ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej, a zwłaszcza rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu - m.in. poprzez   środki masowego przekazu - informacji i opinii dotyczących osiągnięć techniki i innych aspektów pracy inżynierskiej; podejmuje starania, aby przekazać takie informacje i opinie w sposób powszechnie zrozumiały

T1A_K07