Elektrotechnika: profil ogólnoakademicki

Opis efektów kształcenia

Opis efektów kształcenia dla kierunku: Mechanika i Budowa Maszyn

Poziom kształcenia:

Studia I stopnia

Profil kształcenia:

Ogólnoakademicki

Osoba, posiadająca kwalifikacje I stopnia:

Symbol

Efekty kształcenia dla kierunku studiów

Odniesienie do efektów kształcenia dla obszaru

WIEDZA

E1A_W01

ma wiedzę w zakresie matematyki obejmującą algebrę, analizę oraz elementy geometrii analitycznej w tym metody matematyczne umożliwiającą stosowanie tej wiedzy w zagadnieniach występujących w różnych obszarach właściwych dla kierunku elektrotechnika

T1A_W01
T1A_W07

E1A_W02

ma uporządkowaną wiedzę w zakresie fizyki i chemii niezbędną do zrozumienia podstawowych praw i zjawisk mających zastosowanie w elektrotechnice

T1A_W01
T1A_W02

E1A_W03

ma wiedzę w zakresie podstaw informatyki, architektury komputerów, technologii informacyjnych, pozyskiwania informacji z użyciem nowoczesnych technik informacyjnych oraz bezpieczeństwa informacji

T1A_W01
T1A_W04

E1A_W04

ma uporządkowaną i teoretycznie podbudowaną wiedzę w zakresie teorii obwodów elektrycznych oraz w zakresie teorii sygnałów i metod ich przetwarzania

T1A_W03
T1A_W05

E1A_W05

ma elementarną wiedzę dotyczącą pól i fal elektromagnetycznych, ich wykorzystania w innych obszarach działalności inżynierskiej oraz oddziaływania na otaczające środowisko

T1A_W03
T1A_W05

E1A_W06

ma wiedzę dotyczącą podstaw mechaniki technicznej oraz właściwości materiałów stosowanych w przemyśle elektrotechnicznym, elektronicznym i informatycznym

T1A_W07

E1A_W07

zna zasady graficznego zapisu konstrukcji; umie posługiwać się programami typu CAD; ma wiedzę w zakresie wykorzystania programów komputerowych do realizacji projektów technicznych

T1A_W04
T1A_W06

E1A_W08

ma elementarną wiedzę w zakresie zarządzania i ekonomii niezbędną do rozumienia społecznych i pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej

T1A_W08
T1A_W09

E1A_W09

zna problematykę bezpiecznego użytkowania i eksploatowania energii elektrycznej oraz ochrony przeciwporażeniowej

T1A_W03
T1A_W04
T1A_W07

E1A_W10

ma wiedzę teoretyczną, którą potrafi wykorzystać w praktyce do projektowania urządzeń, systemów pomiarowych i sterowania oraz systemów przetwarzania energii elektrycznej

T1A_W04
T1A_W07

E1A_W11

ma wiedzę o aktualnym stanie teorii i techniki sterowania, obszarach zastosowań i osiągnięciach oraz o trendach rozwojowych

T1A_W02
T1A_W05

E1A_W12

ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę dotyczącą budowy, właściwości i eksploatacji maszyn elektrycznych i układów napędowych oraz ich zastosowań w różnych dziedzinach techniki

T1A_W02
T1A_W04
T1A_W07

E1A_W13

ma podstawową wiedzę dotyczącą zjawisk związanych z występowaniem wysokiego napięcia - zwłaszcza wiedzę z zakresu wysokonapięciowych urządzeń elektroenergetycznych i stosowanej izolacji

T1A_W06
T1A_W07

E1A_W14

ma elementarną wiedzę w zakresie podstaw telekomunikacji oraz systemów łączności i sygnalizacji

T1A_W02

E1A_W15

zna zasadę działania systemu elektroenergetycznego oraz znaczenie poszczególnych jego elementów składowych

T1A_W03
T1A_W04

E1A_W16

ma podstawową wiedzę w zakresie metrologii wielkości elektrycznych i magnetycznych, zna i rozumie metody pomiaru wielkości analogowych i cyfrowych, interpretacji wyników oraz zna metody oceny błędów i niepewności pomiarowych

T1A_W02
T1A_W07

E1A_W17

ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie zasad działania elementów elektronicznych, optoelektronicznych, analogowych i cyfrowych układów elektronicznych, zna podstawy techniki mikroprocesorowej

T1A_W03
T1A_W06

E1A_W18

zna i rozumie problematykę cyklu życia urządzeń elektronicznych, elektrycznych i energetycznych

T1A_W05
T1A_W06

E1A_W19

ma wiedzę związaną z bezpieczeństwem systemu elektroenergetycznego oraz zjawisk w nim zachodzących, potrafi zaprojektować urządzenia zabezpieczające i sterującego jego pracą

T1A_W03
T1A_W04
T1A_W07

E1A_W20

ma wiedzę w zakresie wytwarzania energii elektrycznej, zna elementy składowe źródeł wytwórczych oraz etapy pozyskiwania energii elektrycznej

T1A_W04
T1A_W05 
T1A_W06

E1A_W21

ma elementarną wiedzę w zakresie ochrony własności intelektualnej, potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej

T1A_W10

E1A_W22

ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej, w tym zagrożeń ekologicznych; zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy

T1A_W08
T1A_W11

E1A_W23

posiada wiedzę o zjawiskach cieplnych związanych z wytwarzaniem i przetwarzaniem energii elektrycznej

T1A_W03
T1A_W05

E1A_W24

ma wiedzę w zakresie pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych

T1A_W04
T1A_W05

E1A_W25

orientuje się w najnowszych trendach w zakresie wytwarzania, przetwarzania i użytkowania energii elektrycznej

T1A_W06

E1A_W26

zna podstawy rachunku ekonomicznego w energetyce

T1A_W04
T1A_W07

E1A_W27

ma szczegółową wiedzę na temat projektowania nowoczesnych instalacji elektrycznych i oświetleniowych oraz wykorzystywanych nowoczesnych rozwiązaniach w tym zakresie

T1A_W04
T1A_W05

UMIEJĘTNOŚCI

E1A_U01

potrafi pozyskiwać informacje z literatury oraz innych właściwie dobranych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje oraz dokonywać ich interpretacji

T1A_U01

E1A_U02

potrafi właściwie dobrać i posłużyć się metodami i przyrządami umożliwiającymi pomiar podstawowych wielkości elektrycznych i magnetycznych; potrafi opracować wyniki pomiarów oraz oszacować błędy i niepewności pomiarowe

T1A_U08
T1A_U09

E1A_U03

ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania

T1A_U02
T1A_U05
T1A_U11

E1A_U04

potrafi posługiwać się narzędziami informatycznymi oraz metodami obliczeniowym niezbędnymi do analizy wyników eksperymentu; potrafi wykorzystać nowoczesne oprogramowanie wspomagające tworzenie projektów elektrycznych

T1A_U07
T1A_U10

E1A_U05

posługuje się językiem obcym w stopniu wystarczającym do porozumiewania się, a także czytania ze zrozumieniem dokumentacji technicznej

T1A_U01
T1A_U03
T1A_U04
T1A_U06

E1A_U06

potrafi przeprowadzić badania metodami analitycznymi, symulacyjnymi i eksperymentalnymi, których celem jest ocena funkcjonowania urządzeń elektrycznych i elektronicznych

T1A_U08
T1A_U09
T1A_U13

E1A_U07

rozumie i potrafi przedstawić zagadnienia dotyczące projektowania i eksploatacji systemów sterowania i systemów przetwarzania energii elektrycznej; stosuje zasady bezpieczeństwa i higieny pracy

T1A_U02
T1A_U04

E1A_U08

potrafi posłużyć się właściwie dobranymi metodami i modelami umożliwiającymi przeprowadzenie pomiarów i symulacji komputerowych podstawowych wielkości charakteryzujących procesy w elektrotechnice

T1A_U09
T1A_U15

E1A_U09

potrafi posłużyć się właściwie dobranymi technikami informatycznymi do analizy i oceny funkcjonowania systemu elektroenergetycznego

T1A_U07
T1A_U13

E1A_U10

potrafi opracować dokumentację techniczną dotyczącą wytycznych do realizacji zadania inżynierskiego; czyta i interpretuje dokumentację techniczną i projektową oraz potrafi przygotować tekst zawierający omówienie wyników realizacji tego zadania

T1A_U01
T1A_U02
T1A_U14

E1A_U11

potrafi dobrać odpowiednie przyrządy, metody i układy pomiarowe do przeprowadzenia badań właściwości maszyn elektrycznych i układów napędowych

T1A_U09
T1A_U11
T1A_U14

E1A_U12

potrafi dokonać krytycznej analizy systemów i urządzeń elektrycznych ze względu na zadane kryteria użytkowe i ekonomiczne

T1A_U12
T1A_U13

E1A_U13

potrafi określić zachowanie się maszyn i urządzeń elektrycznych w warunkach pracy znamionowej oraz innych niż znamionowa

T1A_U10
T1A_U13

E1A_U14

posiada praktyczne umiejętności z zakresu badań materiałów elektrotechnicznych i ich wytrzymałości elektrycznej

T1A_U08
T1A_U09

E1A_U15

potrafi rozwiązywać problemy techniczne w oparciu o znajomość praw teorii obwodów elektrycznych

T1A_U09
T1A_U10
T1A_U14

E1A_U16

potrafi wykorzystać poznane metody i modele matematyczne do opisu zjawisk zachodzących w urządzeniach do wytwarzania i przetwarzania energii elektrycznej; uzyskuje umiejętności w zakresie analizy prostych układów elektronicznych

T1A_U08
T1A_U13
T1A_U14
T1A_U15

E1A_U17

potrafi ocenić przydatność metod i narzędzi służących do rozwiązywania prostych zadań inżynierskich, typowych dla elektrotechniki oraz wybierać i stosować właściwe metody i narzędzia

T1A_U15

E1A_U18

posiada umiejętności projektowania i przeprowadzania obliczeń sieci i systemów elektroenergetycznych z zastosowaniem metod komputerowego wspomagania projektowania i symulacji

T1A_U16

E1A_U19

potrafi zaprojektować, zbudować i przetestować prosty układ z wykorzystaniem urządzeń elektronicznych, energoelektronicznych lub elektrycznych

T1A_U16

E1A_U20

potrafi pracować indywidualnie i w zespole; potrafi opracować i zrealizować harmonogram prac zapewniający dotrzymanie terminów

T1A_U05
T1A_U11

E1A_U21

potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich

T1A_U12

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

E1A_K01

rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się oraz podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych

T1A_K01

E1A_K02

ma świadomość wagi i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżyniera elektryka, w tym ich wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje

T1A_K02

E1A_K03

ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania

T1A_K03
T1A_K04

E1A_K04

ma świadomość wagi zachowania w sposób profesjonalny, przestrzegania zasad etyki zawodowej; prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu inżyniera elektryka

T1A_K02
T1A_K05

E1A_K05

potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy

T1A_K06

E1A_K06

ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej, a zwłaszcza rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu informacji i opinii dotyczących osiągnięć w dziedzinie wytwarzania i przetwarzania energii elektrycznej; podejmuje starania, aby przekazać takie informacje i opnie w sposób powszechnie zrozumiały

T1A_K07


 


 

  • Specjalność: Przetwarzanie i użytkowanie energii elektrycznej
  • Specjalność: Automatyzacja i elektryfikacja kopalń
  • Specjalność: Odnawialne źródła energii