Procedura przyjmowania artykułu

 1. Artykuły nadsyłane do czasopisma nie mogą być wcześniej opublikowane, nie mogą także być przedmiotem postępowania kwalifikującego je do publikacji w innym czasopiśmie lub wydawnictwie.
 2. Publikacja artykułu w czasopiśmie odbywa się bezkosztowo.
 3. Redakcja przyjmuje do druku teksty przygotowane w języku polskim i językach obcych.
 4. Zgłaszane artykuły powinny być przygotowane zgodnie z wymogami edytorskimi zamieszczonymi na stronie internetowej w materiałach do pobrania.
 5. Do zgłaszanego artykułu powinna być dostarczona deklaracja autorska, która dostępna jest w materiałach do pobrania (w przypadku pracy zbiorowej deklarację wypełnia i podpisuje osoba zgłaszająca artykuł; dokument należy przesłać na adres redakcji, wskazany poniżej).
 6. Artykuły należy przesyłać wyłącznie w wersji elektronicznej na adres: psmazur@gmail.com(nauki społeczne) lub bkucharska@yahoo.pl(nauki humanistyczne) w terminie nie późniejszym niż 30 września danego roku kalendarzowego.
 7. Redakcja zastrzega sobie prawo wyboru artykułów do czasopisma. Kryterium wyboru jest jakość i spójność merytoryczna artykułu.
 8. Procedura recenzowania artykułów zgłaszanych do czasopisma jest zgodna z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 9. Artykuły są recenzowane przez niezależnych ekspertów z danej dziedziny, z zachowaniem reguły podwójnej anonimowości (double-blind review). Wersja artykułu przekazana recenzentowi oraz recenzja, którą otrzyma Autor, nie zawiera nazwisk i afiliacji.
 10. Na podstawie uzyskanych ocen Redakcja podejmuje decyzję o odrzuceniu, przyjęciu albo odesłaniu publikacji do Autora w celu naniesienia poprawek.
 11. Termin na naniesienie poprawek przez Autorów wynosi 14 dni.
 12. Redakcja zastrzega sobie możliwość dokonywania korekt językowych.
 13. Wypełniając najwyższe standardy redakcyjne czasopismo zapewnia jawność informacji o podmiotach przyczyniających się do powstania publikacji. Aby przeciwdziałać przypadkom nierzetelności naukowej redakcja wdraża następujące rozwiązania:
  1. Autorzy publikacji zobowiązani są do ujawnienia wkładu poszczególnych Autorów w powstanie publikacji (ich afiliacji oraz kontrybucji w powstanie koncepcji, założeń, metod wykorzystywanych przy powstaniu publikacji); główną odpowiedzialność za dostarczone informacje ponosi Autor zgłaszający artykuł;
  2. wszelkie wykryte przypadki łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce oraz przejawy nierzetelności naukowej takie jak „ghostwriting"„guest authorship" będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów.
 14. Zgodnie z definicją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego www.nauka.gov.pl, z „ghostwriting" mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z Autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji.
 15. Z „guest authorship" („honorary authorship") mamy do czynienia wówczas, gdy udział Autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji.