Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie – Katedra Stosunków Międzynarodowych

Chełmskie Towarzystwo Naukowe

Samorząd Miasta Chełm

Vytautas Magnus University (Litwa)

Prikarpacki Narodowy Uniwersytet im. Wasyla Stafanyka (Ukraina)

Czerniowiecki Uniwersytet Narodowy im. Jurija Fedkowycza

Ștefan cel Mare University of Suceava

zapraszają do udziału w międzynarodowej  konferencji naukowej

z cyklu ,,Studia nad samorządem terytorialnym Europy Środkowo-Wschodniej”

 

SAMORZĄD TERYTORIALNY POLSKI WSCHODNIEJ WOBEC WYZWAŃ ROZWOJU REGIONALNEGO

Chełm, 24 -25 października 2016 roku

 

CELE KONFERENCJI:

Głównym celem konferencji jest wymiana poglądów, koncepcji naukowych oraz doświadczeń, leżących u podstaw konstytuujących rozwój samorządu terytorialnego Polski Wchodniej oraz pozostałych państw Europy Środkowo-Wschodniej, w duchu koncpecji zrównoważonego rozwoju. Podczas konferencji analizie poddany zostanie proces przemian samorządu terytorialnego w aspekcie ekonomiczno-prawnym, społecznym, środowiskowym i politycznym, z uwzględnieniem różnych perspektyw badawczych - lokalnej, regionalnej, krajowej i międzynarodowej. Istotnym celem konferencji jest również określenie roli, zadań i statusu samorządu terytorialnego w Polsce Wschodniej i Europie Środkowo-Wschodniej, wobec najnowszych wyzwań rozwoju regionalnego, a także określenie i zdefiniowanie usprawnień w przedmiotowym zakresie.

 

TEMATYKA:

 1. rola samorządu terytorialnego w budowaniu zróżnoważonego rozwoju;
 2. rozwoj regionalny w kontekście możliwości inwestowania i prowadzenia działalności gospodarczej;
 3. samorządowe instrumentarium wspierania rozwoju przedsiębiorczości,  eksportu, transportu i spedycji;
 4. rola samorządu terytorialnego w tworzeniu warunków ekonomicznych, finansowych i prawnych służących gospodarczemu rozwojowi Polski Wschodniej, we współpracy z państwami Europy Środkowo-Wchodniej;
 5. strategie rozwojowe w samorządzie terytorialnym a rzeczywiste potrzeby rozwoju regionalnego;
 6. potencjał społeczny, gospodarczy i polityczny samorządu terytorialnego w Polsce Wschodniej a możliwości rozwoju.

 

WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE KONFERENCJI:

II Miejski Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym; podczas konferencji odbędzie się wręczenie nagród laureatom konkursu.

Przewidywana forma upowszechniania wyników konferencji: recenzowana publikacja, prasa, radio, tv, strona internetowa

Język konferencji: polski, ukraiński, angielski, rosyjski

PATRONAT HONOROWY:

 • Agata Fisz – Prezydent Miasta Chełm,
 • Józef Zając – Senator RP, Rektor PWSZ w Chełmie

 

KOMITET NAUKOWY

 • Arkadiusz Tofil
 • Józef Zając
 • Beata Fałda
 • Waldemar Bednaruk
 • Wojciech Wytrążek
 • Iwona Koza
 • Liudas Mazylis
 • Jurij Makar
 • Igor Cependa
 • Michaił Nagorniak
 • Stefan Purici