„Wyższe kompetencje - efektywne kształcenie”

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,
Działanie 9.4 – Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświat,

CELE PROJEKTU:

Główny cel projektu:

Wzrost kwalifikacji do modyfikowania programów i metod kształcenia praktycznego na poziomie ponadgimnazjalnym w kluczowych dla regionu branżach technicznych, pod kątem dostosowania do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy, uzyskane do IX 2013 r. przez 20 nauczycieli kształcenia zawodowego i instruktorów praktycznej nauki zawodu z terenu 4 powiatów województwa lubelskiego i miasta.

Cele szczegółowe:

 • Kompetencyjność uczestników projektu w zakresie obsługi programów do projektowania i programowania urządzeń przemysłowych oraz narzędzi informatycznych w obszarze nauczanych przedmiotów, uzyskana poprzez kursy specjalistyczne, zrealizowane do VI 2013 r.;
 • Wiedza uczestników projektu w zakresie innowacji i zaawansowania technologicznego maszyn i urządzeń, wykorzystywanych w branży mechanicznej i budowlanej dzięki zajęciom w nowoczesnych laboratoriach CSI PWSZ w Chełmie, zrealizowanych do VII 2013 r.;
 • Znajomość rzeczywistych warunków pracy i procesów technologicznych zachodzących na lokalnym i regionalnym rynku poprzez udział uczestników projektu w szkoleniach praktycznych w firmach wybranych 2 branż w regionie, zrealizowanych do IX 2013 r.;
 • Znajomość rzeczywistych warunków pracy i procesów technologicznych zachodzących na lokalnym i regionalnym rynku poprzez udział uczestników projektu w szkoleniach praktycznych w firmach wybranych 2 branż w regionie, zrealizowanych do IX 2013 r.;
 • Umiejętność pracy z uczniem o szczególnych potrzebach edukacyjnych poprzez zajęcia metodyczne, zrealizowane do VIII 2013 r.;

PLANOWANE DZIAŁANIA:

 1. Realizacja kursów oraz zajęć laboratoryjno – prezentacyjnych podnoszących kwalifikacje zawodowe uczestników projektu:
  • Kurs zaawansowany obsługi programu AutoCAD – dla grupy budowlanej;
  • Kurs obsługi programu Solid Edge wraz z FEMAP – dla grupy mechanicznej;
  • Kurs programowania obrabiarek CNC – dla grupy budowlanej i mechanicznej;
  • Kurs grafiki komputerowej – dla grupy budowlanej i mechanicznej;
  • Zajęcia laboratoryjno – obserwacyjne;
  • Kurs Kosztorysowanie w programie Norma Pro – dla grupy budowlanej;
  • Kurs Najnowsze zasady i metody badań oraz pomiarów, w tym inż. materiałowej, techniki pomiarowe, wytrzymałość materiałów dla grupy mechanicznej;
 2. Szkolenie praktyczne u pracodawcy;
 3. Zajęcia metodyczne w/z pracy z uczniem o szczególnych potrzebach edukacyjnych, w tym z uczniem zdolnym;

BENEFICJENCI OSTATECZNI:

Projekt adresowany jest do 20 nauczycieli kształcenia zawodowego i instruktorów praktycznej nauki zawodu z obszaru województwa lubelskiego, w szczególności z powiatu chełmskiego, krasnostawskiego, włodawskiego, hrubieszowskiego i miasta Chełm z branży mechanicznej i budowlanej.

BUDŻET PROJEKTU:

Całkowita wartość projektu: 264 400,00 zł.

REKRUTACJA
DOKUMENTY DO POBRANIA

OPROGRAMOWANIE

Solid Edge - darmowa 45-dniowa wersja oprogramowania do pobrania tutaj

AutoCAD 2013 - testowa 30-dniowa wersja oprogramowania do pobrania tutaj

HARMONOGRAM ZAJĘĆ

HARMONOGRAM PRAKTYK

OKRES REALIZACJI PROJEKTU:

Październik 2012r. – wrzesień 2013r.

Kontakt:

Anna Nowak
ul. Nowy Świat 3
pokój 108
tel./fax: 0-82 565-64-72
e-mail:anowak@pwsz.chelm.pl

mgr Irena Gumowska
ul. Nowy Świat 3
pokój 109
tel: (082) 562-06-04
fax: (082) 565-64-72
e-mail:igumowska@pwsz.chelm.pl

Linki: