„NOWA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA”

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Priorytet III - Wysoka jakość systemu oświaty,
Działanie 3.4 – Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie,
Poddziałanie 3.4.3 – Upowszechnienie uczenia się przez całe życie - projekty konkursowe, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

CELE PROJEKTU:

Główny cel projektu:

Projekt ma na celu realizację pilotażowego programu doskonalenia zawodowego dla nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu z województwa lubelskiego, poprawę standardów kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych o profilu mechaniczno-mechatronicznym, budowlanym, informatycznym, elektrotechnicznym i elektronicznym w województwie lubelskim, poprzez aktualizację i podniesienie kwalifikacji nauczycieli przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki oraz wypracowanie pilotażowego programu doskonalenia zawodowego.

Cele szczegółowe:

 • Wypracowanie modelu doskonalenia zawodowego nauczycieli instruktorów, wpływającego na podniesienie standardów kształcenia zawodowego;
 • Poszerzenie wiedzy nauczycieli i instruktorów zakresie najnowszych rozwiązań technicznych i technologicznych, stosowanych w przemyśle;
 • Wzbogacenie wiedzy nt. możliwości metodycznych z uwzględnieniem nowoczesnych narzędzi multimedialnych i wizualnych;
 • Dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy poprzez upowszechnienie wypracowanych rozwiązań;
 • Zwiększenie udziału kształcenia zawodowego nauczycieli przedmiotów zawodowych formie kształcenia zawodowego;

PLANOWANE DZIAŁANIA:

 1. Przeprowadzenie branżowych seminariów przedmiotowych dla uczestników projektu, łącznie dla 5-ciu grup branżowych;
 2. Przeprowadzenie warsztatów metodycznych dla uczestników projektu, łącznie dla 5-ciu grup branżowych;
 3. Przeprowadzenie 2-tygodniowych praktyk zawodowych w przedsiębiorstwach dla uczestników projektu;
 4. Zorganizowanie wyjazdów studyjnych na międzynarodowe targi branżowe;
 5. Opracowanie raportu nt. wyników wypracowanych rozwiązań programowych;
 6. Opracowanie pilotażowego programu doskonalenia nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu.

BENEFICJENCI OSTATECZNI:

Projekt adresowany jest do nauczycieli przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu ze szkół i centrów kształcenia praktycznego województwa lubelskiego w 5 branżach: mechaniczno-mechatronicznej, budowlanej, informatycznej, elektrotechnicznej i elektronicznej.

BUDŻET PROJEKTU:

Całkowita wartość projektu: 961 262,00 zł.

REKRUTACJA
DOKUMENTY DO POBRANIA

UCZESTNICY PROJEKTU
MATERIAŁY I DOKUMENTY DO POBRANIA

EKSPERCI
MATERIAŁY I DOKUMENTY DO POBRANIA

OKRES REALIZACJI PROJEKTU:

Styczeń 2011r. – grudzień 2011r.

Kontakt:

Biuro Projektu
ul. Pocztowa 54
pokój 202
tel./fax: 0-82 562-06-02
e-mail:isurowiec@pwsz.chelm.pl

Linki: