BUDUJ Z NAMI SWOJˇ PRZYSZŁOŚĆ

Projekt jest realizowany w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki
Priorytet: VIII Regionalne kadry gospodarki
Działanie: 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie
Poddziałanie: 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

CELE PROJEKTU:

Główny cel projektu: utrzymanie koniunktury gospodarczej województwa lubelskiego poprzez zwiększenie umiejętności kadr średniego i wyższego szczebla branży budowlanej w obszarze techniczno-informatycznej.

PLANOWANE DZIAŁANIA:

Przeprowadzenie bezpłatnych szkoleń specjalistycznych z zakresu:

  • AutoCAD I stopnia;
  • AutoCAD II stopnia;
  • Kosztorysowanie;
  • Obsługa komputera.

BENEFICJENCI OSTATECZNI:

Projekt adresowany jest do osób powyżej 50-go roku życia, pracujących (tj. wykonujących pracę na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło), z co najmniej średnim wykształceniem, zamieszkałych (zameldowanych) lub pracujących na terenie województwa lubelskiego, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnieniem lub podwyższeniem posiadanych kwalifikacji i umiejętności.

BUDŻET PROJEKTU:

Całkowita wartość projektu: 193 564,00 PLN

OKRES REALIZACJI PROJEKTU:

Od lutego 2009r. do grudnia 2009r

FORMULARZE DO POBRANIA:

Kontakt:

Biuro Projektu
ul. Pocztowa 54
pokój 204
tel./fax: 0-82 562-06-15
e-mail: aciuraj@pwsz.chelm.pl, jkosinski@pwsz.chelm.pl