Mariusz  2017.10.10 10:59

Slawistyka na XIV Lubelskim Festiwalu Nauki – 28.09.2017 r.

Podczas XIV edycji Lubelskiego Festiwalu Nauki nie zabrakło projektów edukacyjnych Katedry Slawistyki:

Czytaj więcej:

 Leszek  2017.07.10 09:20

Egzaminy dyplomowe w Katedrze Stosunków Międzynarodowych

W roku akademickim 2016/2017 w Katedrze Stosunków Międzynarodowych Instytutu Neofilologii PWSZ w Chełmie po raz piąty odbyły się egzaminy dyplomowe, w konsekwencji których studenci otrzymali tytuł zawodowy licencjata. Pierwszymi, którzy 7 lipca 2017 r. przystąpili do egzaminu byli seminarzyści dra hab. Andrzej Gila, prof. nadzw. PWSZ oraz dra hab. Andrzeja Wawryniuka, prof. nadzw. PWSZ.

W tym dniu 18 studentów, obu promotorów, którzy przystąpili do obron, po pozytywnym zdaniu egzaminu, zakończyła w ten sposób studia, które upoważniają do pracy w różnych zawodach i na różnych stanowiskach w zależności od ukończonej specjalności: międzynarodowy wymiar obsługi ruchu granicznego lub międzynarodowy wymiar administracji i samorządu.

Pierwsze tytuły licencjackie wyżej wymienionej Katedry w roku akademickim 2016/2017 otrzymali – grupa seminaryjna prof. Andrzeja Gila:  Damian Mateusz Kędzierawski, Natalia Kinga Malarz, Mateusz Mariusz Maraszkiewicz, Sandra Katarzyna Mazurkiewicz, Mateusz Miroszczuk, Aleksandra Agata Szulej, Anna Szurga i Mateusz Wasąg; grupa seminaryjna prof. Andrzeja Wawryniuka: Dmytro Ananyevych, Damian Denis, Angelika Florczak, Olga Klymyshyn, Agnieszka Matyszczuk, Przemysław Pawlak, Magdalena Stocka, Łukasz Stocki, Jakub Ulanowski i Dawid Ziemiński.

Oprócz obu w/w profesorów do składu komisji powołana została również Pan dr Iwona Lasek-Surowiec, jej przewodnicząca.

W tym samym dniu przed komisją w składzie prof. Tomasz Stępniewski – promotor, prof. Andrzej Gil, recenzent i prof. Andrzej Wawryniuk, przewodniczący komisji broniła się także grupa seminaryjna prof. Tomasza Stępniewskiego.

Wszystkim pierwszym tegorocznym absolwentom Katedry SM życzymy dalszych sukcesów na studiach II stopnia bądź w życiu zawodowym.

 Leszek  2017.06.26 11:23

Wyjazd naukowy studentów Stosunków międzynarodowych do Lwowa

Studenci trzeciego roku Stosunków międzynarodowych  wraz z opiekunami: prof. PWSZ dr. hab. Tomaszem Stępniewskim oraz dr. Jurijem Hajdukiem 19-22 czerwca uczestniczyli  w wyjeździe naukowym pt. „Stosunki polsko-ukraińskie AD 2017” do Lwowa.

Celem wyjazdu naukowego było przeprowadzenie warsztatów z zakresu historii stosunków polsko-ukraińskich oraz dostarczenie studentom wiedzy teoretycznej i praktycznej w tym zakresie.

W ramach wyjazdu studenci – Damian Fiks, Izabela Kilian, Maryna  Deresh, Denis Damian i Alina Deresh, wyglosili referaty na Seminarium Międzynarodowym  pt. „Stosunki polsko-ukraińskie w warunkach Brexitu i wojny na Donbasie”.

Galeria:

 Leszek  2017.06.26 11:07

Ukraińscy studenci PWSZ w Chełmie poznawali wschodnią Lubelszczyznę

23 czerwca 2017 r. grupa studentów ukraińskich studiujących w Katedrze Stosunków Międzynarodowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie odbyła całodzienne sympozjum terenowe, którego celem było zapoznanie ich z najważniejszymi zakładami funkcjonującymi w pasie przygranicznym, ich strukturą, możliwościami zatrudnienia, a także – oczywiście w miarę możliwości – odbycie zajęć praktycznych.

Przedsięwzięciu patronowali: Stanisław Adamiak Konsul Honorowy Ukrainy w Chełmie i w jego imieniu Fundacja „Partnerstwo i Współpraca” oraz władze PWSZ w Chełmie.

Czytaj więcej:

 Mariusz  2017.06.13 12:41

Słowiańszczyzna wschodnia. Filologiczne fascynacje

Czytaj więcej: