Wprowadzenie Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w PWSZ w Chełmie wiąże się z wymogami systemowymi, określonymi w znowelizowanej ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym, a także z nieustannym dążeniem Uczelni do zachowania najwyższych standardów kształcenia. Szczególny nacisk został przy tym położony na rozwój tzw. „kultury jakości”, rozumianej jako „zbiorowa odpowiedzialność za kształcenie (uczenie się); wzorce zachowań i działań związanych z dbałością o jakość”. Dążąc do tworzenia kultury jakości, w PWSZ w Chełmie podejmowanych jest szereg działań projakościowych, które uwzględniają ogólną misję Uczelni oraz jej cele strategiczne, a przy tym stawiają w centrum tych działań traktowanego podmiotowo i indywidualnie studenta, będącego najważniejszym ogniwem procesu dydaktycznego.

Internetowa Skrzynka Jakości

Zapraszamy do zgłaszania uwag, wyrażania opinii oraz przekazywania sugestii na temat jakości kształcenia w PWSZ w Chełmie

Aby wyrazić swoją opinię na temat jakości kształcenia w Uczelni, należy kliknąć link: Internetowa Skrzynka Jakości

 

System Zapewnienia Jakości Kształcenia w PWSZ w Chełmie (SZJK)

 

 

 

Wyniki badań ankietowych:

 

Akty prawne: