Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest złożenie w Dziale Obsługi Studenta Instytutu Nauk Rolniczych, następujących dokumentów na 10 dni przed obroną:

 • Trzy egzemplarze pracy dyplomowej - wg wymogów dotyczących pracy dyplomowej.
 • Jeden egzemplarz pracy dyplomowej w formie elektronicznej - wg wymogów dotyczących pracy dyplomowej.
 • Indeks i Kartę Okresowych Osiągnięć Studenta za semestr 7, wraz z wszystkimi wymaganymi wpisami.
 • Opłata za dyplom – opłatę wnosi się w kasie Uczelni lub na subkonto studenta z dopiskiem: Opłata za wydanie dyplomu, odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język obcy podając kierunek kształcenia.
  • Dowód wpłaty za wydanie dyplomu ukończenia studiów wraz z dwoma odpisami 60 zł;
  • Dowód wpłaty za wydanie dodatkowego odpisu dyplomu w języku obcym 40 zł; (odpis dyplomu w języku obcym jest wydawany na wniosek studenta.
 • Cztery fotografie (na jasnym tle, bez nakrycia głowy i ozdób) podpisane imieniem i nazwiskiem w formacie 4,5 cm x 6,5 cm; dodatkowo jedna fotografia dla osób zamawiających odpis dyplomu w języku obcym wraz z podaniem.
 • Karta Obiegowa 

Przed złożeniem dokumentów i pracy dyplomowej, która jest po weryfikacji pracy z wykorzystaniem systemu antyplagiatowego i pozytywnej opinii promotora w sprawie samodzielności pracy. Student jest zobowiązany do załączenia tej pracy w wersji elektronicznej do systemu Wirtualna Uczelnia

Pliki do pobrania:

 •  Instrukcja wysyłania pracy dyplomowej w serwisie Wirtualna Uczelnia
 •  Zarządzenie Rektora nr 1/2016 w sprawie Procedury weryfikacji prac dyplomowych systemem antyplagiatowym 
 •  Zarządzenie nr 23/2016 w sprawie zmian systemu antyplagiatowego
 •  Procedura przyjmowania i weryfikacji prac dyplomowych
 •  Wzór Strony tytułowej pracy
 •  Struktura pracy dyplomowej
 •  Wymogi pracy dyplomowej wersje drukowane i elektroniczna
 •  Wytyczne i zalecenia do pracy dyplomowej
 •  Załącznik nr 1 Oświadczenie Studenta
 •  Załącznik nr 2 Oświadczenie Promotora
 •  Załącznik nr 3 Opinia Promotora w sprawie samodzielności pracy
 •  Wniosek o zatwierdzenie tematu pracy dyplomowej
 •   Karta obiegowa