Leszek  2018.12.06 08:11

Pierwsze studenckie seminarium naukowe za nami!

Zachęcamy do obejrzenia relacji fotograficznej z wydarzenia i śledzenia informacji o kolejnych działaniach Studenckiego Koła Naukowego Stosunków Międzynarodowych.

Seminarium „Polska Niepodległa – Kto o nią walczył?” odbyło się 5 grudnia 2018 roku. Autorką zdjęć jest Pani Yulija Mykytiuk.

Galeria:

 Mariusz  2018.12.05 12:11

Uczelniany konkurs literacki

Instytut Neofilologii organizuje konkurs na napisanie najlepszego opowiadania dla wszystkich studentów I i II roku filologii angielskiej PWSZ w Chełmie. Prace należy składać w Dziale Obsługi Studenta Instytutu Neofilologii do 15 grudnia 2018 r., gdzie zostaną zakodowane. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 7 stycznia 2019 r. Przewidziane są atrakcyjne nagrody książkowe dla dwóch najlepszych prac z każdego rocznika.

Czytaj więcej:

 Leszek  2018.12.05 08:27

Maraton Pisania Listów

211 listów w obronie praw człowieka zostało napisanych w drugiej już edycji Maratonu Pisania Listów Amnesty International zorganizowanej w Katedrze Stosunków Międzynarodowych PWSZ. Adresatami listów były władze 10 państw na świecie, w niedługiej przyszłości zostaną im dostarczone apele o przestrzeganie podstawowych praw.

Maraton Pisania Listów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie odbył się już po raz drugi i został zorganizowany w ramach zajęć praktycznych z przedmiotu Organizacje międzynarodowe prowadzonego przez dr Magdalenę Kawę.

 Leszek  2018.12.05 07:57

Profesor Piotr Eberhard z uznaniem o monografii prof. Andrzeja Wawryniuka

W „Dziejach Najnowszych” Rocznik L - 2018, 2 (PL ISSN 0419-8824) wydawanych przez Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk ukazał się artykuł profesora Piotra Eberharda z Warszawy, najwybitniejszego geopolityka polskiego, zajmującego się między innymi problematyką wschodniej granicy. Tytuł  artykułu -  Formowanie się wschodniej granicy po II wojnie światowej. P. Eberhard w swoim tekście wielokrotnie przywołuje monografię prof. Andrzeja Wawryniuka, naukowca Katedry Stosunków Międzynarodowych -  Granica polsko-sowiecka po 1944 roku (na odcinku z Ukrainą), wydaną przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Chełmie, pisząc między innymi: „W odróżnieniu od rozgraniczenia polsko-białoruskiego tematyka związana z delimitacją granicy polsko-ukraińskiej doczekała się analizy naukowej i oceny merytorycznej. Dzięki obszernemu opracowaniu A.A. Wawryniuka, opublikowanemu w 2015 r., zawierającemu wyjątkowo bogatą dokumentację faktograficzną oraz ilustracje kartograficzne, problema­tyka ta jest w pełni wyjaśniona. Na podstawie tej książki można ukazać najważniejsze kwestie związane z wytyczeniem po 1945 r. granicy na odcinku polsko-ukraińskim. Autor wymienionego dzieła zaprezentował również mało znane fakty odniesione do wymiany terenów przygranicznych, jak i dalsze niezrealizowane projekty wymiany obszarów pogranicza polsko-ukraińskiego”. (...)  “Niezrealizowane projekty zmiany granicy polsko-sowieckiej po II wojnie światowej nieznane były polskim geografom i historykom. Problematykę tę omówił w swojej książce A.A. Wawryniuk (Granica polsko-sowiecka...). Na podstawie tego cennego opracowania kwestia ta będzie zaprezentowana. Autor ten odkrył i skomentował dwie oryginalne rosyjskojęzyczne mapy archiwalne”.

Piotr Eberhard zauważył także inną publikację prof. A. Wawryniuka, o której napisał: “Skomplikowanym dziejom Medyki w latach 1944-1948 poświęcono odrębny artykuł: A.A. Wawryniuk. Delimitacja wschodniej granicy Polski po II wojnie światowej a sprawa Medyki, „Rocznik Przemyski” 2012, t, XLVIII, s. 119-142”.

Powyższa ocena dokonana przez tak wybitnego naukowca jest uznaniem dorobku naukowego A. Wawryniuka pracującego w PWSZ w Chełmie,  która jest podstawowym miejscem pracy i która monografię wydała drukiem.

Profesorowi A. Wawryniukowi serdecznie gratulujemy.

 Leszek  2018.12.05 07:52

Profesor Andrzej Wawryniuk recenzentem rozpraw doktorskich

20 listopada 2018 r. na Wydziałe Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Urszuli Księżpolskiej na temat Prawne aspekty działania straży granicznej w latach 1918-1939. Promotorem rozprawy była dr hab. Marzena Dyjakowska, prof. KUL, a jednym z recenzentów był dr hab. Andrzej Wawryniuk, prof. PWSZ w Chełmie, Katedra Stosunków Międzynarodowych.

To druga rozprawa doktorska, w 2018 r. w której jako recenzent uczestniczył prof. A. Wawryniuk. Pierwsza odbyła się w17 maja 2018 r. w Instytucie Historii i Nauk Politycznych Uniwersytetu w Białymstoku, kiedy to miała miejsce publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Stanisława Romanowskiego - temat - Cerkiew prawosławna na terenie dekanatu  Biała Podlaska w latach 1918-1939. Jej promotorem był prof. dr hab. Antoni Mironowicz (Uniwersytet w Białymstoku).