Leszek  2017.05.11 14:24

Dotacja projakościowa dla PWSZ w Chełmie za najlepszych maturzystów

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie otrzymała z MNISW dotację projakościową , która obowiązuje od 2017 r. Dotacja jest przyznawana uczelniom, które w swoje progi przyjęły maturzystów z najlepszymi wynikami.
Za najlepszego maturzystę uważa się osobę, która w roku rozpoczęcia studiów licencjackich lub jednolitych magisterskich: części pisemnej egzaminu maturalnego z przedmiotu na poziomie rozszerzonego lub dwujęzycznego otrzymała 100 proc. punktów możliwych do zdobycia (również olimpijczycy) lub znajdowała się w nie więcej niż 3 proc. osób, które przystąpiły do części pisemnej egzaminu maturalnego z przedmiotu na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym i uzyskały co najmniej 85% punktów możliwych do zdobycia.
Nagrodę za najlepszych maturzystów traktować należy jako dodatkową stymulację dla starań Uczelni do przyjmowania najlepszych absolwentów szkół średnich. Ponadto, środki które za tymi maturzystami będą szły, stanowią bodziec dla Uczelni do roztoczenia szczególnej opieki nad tą grupą najzdolniejszej młodzieży.

 Leszek  2017.05.08 13:45

Seminarium dla operatorów FSTD

Zapraszamy do udziału w seminarium dla operatorów FSTD, których organizatorem - we współpracy z Urzędem Lotnictwa Cywilnego jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie.
Seminarium odbędzie się w dniach 17-18.05.2017 r. w Centrum Studiów Inżynierskich Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie, Depułtycze Królewskie 55, Budynek J, hol I piętro.
Udział w warsztatach ma charakter otwarty i jest nieodpłatny.

Czytaj więcej:

 Leszek  2017.05.08 09:34

Prace pielęgnacyjno-renowacyjne drzewostanu i roślinności w parku podworskim w Depułtyczach Nowych kolonii, gm. Chełm

Przedsięwzięcie pn. „Prace pielęgnacyjno-renowacyjne drzewostanu i roślinności w parku podworskim w Depułtyczach Nowych kolonii, gm. Chełm” realizowane przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Chełmie w ramach umowy dotacji Nr 123/2017/D/OP z dnia 10.05.2017 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

W wyniku realizacji zadania zostanie osiągnięty następujący efekt ekologiczny/rzeczowy:

  • zwiększenie różnorodności biologicznej otoczenia i poprawa mikroklimatu parku,
  • zakup sadzonek, drzew i krzewów.

Termin realizacji zadania: 08.05.2017 – 30.06.2017

 

Przedsięwzięcie pn. „Prace pielęgnacyjno-renowacyjne drzewostanu i roślinności
w parku podworskim w Depułtyczach Nowych kolonii, gm. Chełm” zostało dofinansowane
ze środków  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Lublinie”

 

 

 

 

 

 Mariusz  2017.05.01 11:09

Seminarium Naukowe dla Studentów WYCHOWANIE DO WARTOŚCI – POWINNOŚCIĄ I WYZWANIEM

VII SEMINARIUM NAUKOWE STUDENTÓW
WYCHOWANIE DO WARTOŚCI – POWINNOŚCIĄ I WYZWANIEM


9 maja 2017 roku
Miejsce: Katedra Pedagogiki
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
ul. Pocztowa 54, Chełm, aula nr 113 (na I piętrze)

Zapraszamy nauczycieli, uczniów i studentów oraz wszystkich chętnych do udziału w tegorocznym Seminarium Naukowym Studentów, które obecnie odbędzie się pod patronatem Europejskiego Tygodnia Młodzieży 2017 z programu ERASMUS.

Czytaj więcej:

 Leszek  2017.04.28 12:10

Szkolenia dla operatorów bezzałogowych statków powietrznych

Decyzją Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie została wpisana do rejestru podmiotów szkolących, tym samym rozszerzyła ofertę kształcenia o szkolenia dla operatorów bezzałogowych statków powietrznych. Wiąże się to z uruchomieniem nowej specjalności w ramach kierunku Mechanika i budowa maszyn, która od roku akademickiego 2017/2018 ruszy pod nazwą Bezzałogowe statki powietrzne.

Czytaj więcej: