„WIEDZA I PRAKTYKA DROGĄ DO SUKCESU”

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Priorytet III - Wysoka jakość systemu oświaty
Działanie 3.3 - Poprawa jakości kształcenia
Poddziałanie 3.3.2 - Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli - projekty konkursowe

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

CELE PROJEKTU:

Główny cel projektu:

Poprawa jakości kształcenia praktycznego przyszłych nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej w społeczeństwie informacyjnym, poprzez realizację innowacyjnego programu praktyk pedagogicznych w wybranych placówkach w okresie od 01.2012 do 10.2015

Cele szczegółowe:

 • Podniesienie efektywności działania placówek pedagogicznych,
 • Podniesienie jakości kadry pedagogicznej w zakresie pełnienia funkcji opiekuna praktyk,
 • Wzrost jakości kształcenia przyszłych nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej w społeczeństwie informacyjnym,
 • Rozszerzenie współpracy między PWSZ w Chełmie i placówkami pedagogicznymi,
 • Wzrost świadomości uczestników projektu w zakresie rozwiązań organizacyjnych i merytorycznych dotyczących realizacji praktyk pedagogicznych.

PLANOWANE DZIAŁANIA:

 1. Przygotowanie merytoryczne studentów do odbywania praktyk,
 2. Przygotowanie logistyczno - merytoryczne praktyk,
 3. Przeprowadzenie praktyk pedagogicznych,
 4. Zarządzanie procesem kształcenia praktycznego w tym ewaluacja programu i holistyczny monitoring realizacji projektu.

BENEFICJENCI OSTATECZNI:

 1. Grupami objętymi wsparciem są: studenci/tki (90 osób) kierunku Pedagogika rozpoczynający kształcenie w roku akademickim 2011/2012 i 2012/2013
 2. Ppedagodzy: nauczyciele/lki przedszkoli i nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej gminy i miasta Chełm (60osób),
 3. W realizacje projektu włączonych będzie również 10 placówek pedagogicznych.

BUDŻET PROJEKTU:

Całkowita wartość projektu: 1 258 274,44 zł

DOKUMENTY DO POBRANIA

PLANY ZAJĘĆ DLA STUDENTÓW

Informacja dla studentów II roku wyjazd na warsztaty do Centrum Kopernika Wyjazd: 21.06.2013r. - godzina 4.30, z ulicy Wojsławickiej 8b (parking naprzeciwko budynku PWSZ w Chełmie, przystanek autobusowy).

HARMONOGRAM ZAJĘĆ DLA NAUCZYCIELI

Zajęcia z 19 maja 2013 roku zostają przeniesione na późniejszy termin

MATERIAŁY DO POBRANIA


OKRES REALIZACJI PROJEKTU:

Od 02.01.2012 r. do 31.10.2015 r.

Kontakt:

Biuro Projektu
ul. Pocztowa 54
pokój 202
tel./fax: 0-82 562-06-02
e-mail:plusiak@pwsz.chelm.pl

Partner Projektu:

http://www.chelm.pl

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego