Get the Flash Player to see this player.

„PRAKTYKA I WIEDZA DROGĄ DO SUKCESU”

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Priorytet III - Wysoka jakość systemu oświaty
Działanie 3.3 - Poprawa jakości kształcenia
Poddziałanie 3.3.2 - Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli - projekty konkursowe

CELE PROJEKTU:

Główny cel projektu:

Realizacja innowacyjnego programu praktyk pedagogicznych w wybranych placówkach, której skutkiem będzie wzrost jakości kadry pedagogicznej oraz jakości kształcenia praktycznego przyszłych nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej.

Cele szczegółowe:

 • wsparcie placówek wybranych do realizacji programu praktyki;
 • podniesienie jakości kadry pedagogicznej w wybranych placówkach;
 • wzrost jakości kształcenia przyszłych nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej;
 • intensyfikacja współpracy pomiędzy uczelnią i placówkami, w których realizowana jest praktyka;
 • upowszechnienie rozwiązań organizacyjnych oraz merytorycznych dotyczących przygotowania i realizacji procesu praktyk pedagogicznych;
 • wzrost atrakcyjności absolwentów PWSZ w Chełmie na rynku pracy.

PLANOWANE DZIAŁANIA:

 1. Przygotowanie merytoryczne studentów do odbywania praktyk poprzez organizację dodatkowych zajęć konwersatoryjno-warsztatowych umożliwiających studentom nabycie praktycznych umiejętności, niezbędnych do pełnienia prawidłowej roli nauczyciela-pedagoga.
 2. Przygotowanie logistyczno-merytoryczne praktyk obejmujące szkolenia dla nauczycieli, wychowawców, pedagogów będących opiekunami praktyk pedagogicznych.
 3. Realizacja praktyk pedagogicznych z wyodrębnieniem praktyki: ogólnopedagogicznej, opiekuńczo-wychowawczej, obserwacyjno–asystenckiej i nauczycielskiej.
 4. Zaprojektowanie i administrowanie platformą internetową „Z PRAKTYKI PEDAGOGA”.
 5. Organizacja seminariów wymiany doświadczeń oraz krajowej konferencji na temat podniesienia efektywności kształcenia praktycznego przyszłych nauczycieli.

BENEFICJENCI OSTATECZNI:

Projekt adresowany jest do studentów kierunku Pedagogika PWSZ w Chełmie rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2010/2011 oraz pedagogów wybranych przedszkoli, szkół i innych placówek w których będzie realizowany proces kształcenia praktycznego.

BUDŻET PROJEKTU:

Całkowita wartość projektu: 1 659 887,45 zł

REKRUTACJA PEDAGOGÓW
DOKUMENTY DO POBRANIA

PWSZ w Chełmie w partnerstwie z Miastem Chełm zaprasza nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych (I-III) oraz pedagogów poradni psychologiczno-pedagogicznych do udziału w Projekcie. Szczegółowy regulamin w załącznikach do pobrania, termin rekrutacji mija z dniem 6 grudnia 2010 roku.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU:

Od września 2010 r. - do lipca 2013 r.

Kontakt:

Biuro Projektu
ul. Pocztowa 54
pokój 102
tel./fax: 0-82 562-06-01
e-mail:emiterka@pwsz.chelm.pl