Get the Flash Player to see this player.

ZAWÓD Z PRZYSZŁOŚCIĄ - NAUCZYCIELSKIE STUDIA PODYPLOMOWE

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Priorytet III - Wysoka jakość systemu oświaty
Działanie 3.3 - Poprawa jakości kształcenia
Poddziałanie 3.3.2 - Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli - projekty konkursowe

CELE PROJEKTU:

Główny cel projektu: Uzyskiwanie kwalifikacji w zawodzie nauczyciela przedmiotów kluczowych dla gospodarki przez osoby z kierunkowym przygotowaniem merytorycznym.

PLANOWANE DZIAŁANIA:

Uruchomienie nowych nauczycielskich studiów podyplomowych na czterech kierunkach kształcenia zawodowego w zakresie:

BENEFICJENCI OSTATECZNI:

Projekt adresowany jest do osób czynnych zawodowo bądź absolwentów, legitymujących się wykształceniem wyższym z danego zakresu przedmiotowego, przygotowujących się do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych.

BUDŻET PROJEKTU:

Całkowita wartość projektu: 717 109,60 zł

OKRES REALIZACJI PROJEKTU:

Od stycznia 2009 r. - do grudnia 2011 r.

FORMULARZE DO POBRANIA:

Formularz zgłoszeniowy
Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

PLAN ZAJĘĆ:

Semestr dodatkowy/wyrównawczy

Kontakt:

Biuro Projektu
ul. Pocztowa 54
pokój 202
tel./fax: 0-82 562-06-02
e-mail: plusiak@pwsz.chelm.pl