Twój rozwój twoją szansą - szkolenia adaptacyjne nowoczesnego rynku pracy

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII - Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1. Wspieranie Rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwa dla przedsiębiorstw

Cel Projektu:

kompleksowe wsparcie defaworyzowanej grupy pracowników szeroko rozumianego sektora usług publicznych i prywatnych w przedziale wiekowym 45+, z maksymalnym wykształceniem średnim, z obszaru Powiatu Chełmskiego i Miasta Chełm, poprzez dostosowywanie ich kwalifikacji do potrzeb rynku pracy oraz podniesienie zdolności adaptacyjnych do zmian zachodzących w gospodarce; promocja kształcenia ustawicznego wśród osób o niskich i zdezaktualizowanych kwalifikacjach zawodowych.

Planowane działania:

przeprowadzenie nieodpłatnych kursów z zakresu:

  • języka angielskiego
  • informatyki
  • treningu psychologicznego

Beneficjenci ostateczni:

pracujące osoby dorosłe zgłaszające z własnej inicjatywy chęć podniesienia kwalifikacji zawodowych, zamieszkałe na terenie miasta Chełma oraz Powiatu Chełmskiego, w przedziale wiekowym od 45 - go roku życia, z maksymalnym wykształceniem średnim. Wsparciem w ramach przedmiotowego Projektu objętych zostanie 64 uczestników.

BudĽet Projektu:

Wartość całkowita: 157 483,00 PLN

Okres realizacji:

lipiec 2008 - lipiec 2009

Pliki do pobrania:

Regulamin rekrutacyjny
Formularz rekrutacyjny
Oświadczenie o posiadanym wykształceniu
Zaświadczenie o zatrudnieniu

Kontakt:

Biuro Projektu
ul. Pocztowa 54
pokój 202
tel./fax: 0-82 562-06-02
e-mail: aciuraj@pwsz.chelm.pl, plusiak@pwsz.chelm.pl