Projekt: "Międzynarodowa platforma współpracy - badania, edukacja, rozwój"

Realizowany w ramach Programu Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina Interreg IIIA/Tacis CBC 2004-2006, współfinansowanego z Unii Europejskiej, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Bug.

Partner zagraniczny w projekcie : Wołyński Uniwersytet Państwowy im. Łesi Ukrainki w Łucku

Całkowity koszt projektu : 244 463,00 PLN
Kwota dofinansowania ze środków unijnych: 183 347,25 (75%)
Współfinansowanie z budżetu państwa: 24 446,30 PLN (10%)

Termin realizacji : 1 marca 2007 - 31 paĽdziernika 2007

Cel projektu : zacieśnianie i pogłębianie współpracy polskich i ukraińskich środowisk naukowych oraz budowanie spójności obszarów pogranicza poprzez przepływ wiedzy i innowacji. Cel projektu wynika z potrzeby intensyfikacji międzynarodowych kontaktów uczelni wyższych obszaru Euroregionu Bug, będących katalizatorami rozwoju społeczno-gospodarczego całego regionu.

Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia pozwoli na :

 • stworzenie międzynarodowej platformy naukowo-badawczej;
 • stałą wymianę wiedzy i doświadczeń;
 • niwelowanie negatywnych skutków istnienia granic państwowych w ujęciu regionalnym,
 • tworzenie podstaw pod długofalową współpracę w ramach kolejnych programów transgranicznych. 

Planowane działania to : zorganizowanie 6 międzynarodowych konferencji naukowych, w następujących blokach tematycznych: matematyka i informatyka, nawigacja i techniki satelitarne, języki obce oraz kultura i literatura; opublikowanie cyklu wydawnictw pokonferencyjnych oraz wspólnych biuletynów naukowych; prezentacja dotychczasowego dorobku badawczego partnerów; promocja międzynarodowej współpracy ośrodków akademickich.

Cele bezpośrednie projektu:

 • stwarzanie warunków dla rozwoju społeczno - gospodarczego obszaru pogranicza poprzez budowanie sieci współpracy pomiędzy polskimi i ukraińskimi ośrodkami akademickimi oraz integrację środowisk naukowych;
 • zwiększanie liczby podmiotów zaangażowanych we współpracę transgraniczną, dzięki poprawie mobilności studentów i młodej kadry akademickiej;
 • popularyzacja nowoczesnych technologii wspomagających kształcenie;
 • wzmocnienie instytucjonalne i rozwój uczelni partnerskich przez działania wydawniczo - promocyjne;
 • planowane w projekcie przedsięwzięcia gwarantują osiągnięcie zakładanych rezultatów, ukierunkowanych na wzmocnienie i rozwój potencjału ludzkiego w euroregionie.
 • generowanie pomysłów na współpracę długofalową, jako fundament dla większych projektów transgranicznych;
 • pogłębianie wzajemnego zrozumienia poprzez bezpośrednie kontakty i spotkania, transfer wiedzy i know-how.