Projekt: "Międzynarodowe centrum aktywizacji młodzieży"

Realizowany w ramach Programu Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina Interreg IIIA/Tacis CBC 2004-2006, współfinansowanego z Unii Europejskiej, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Bug.

Partnerzy w projekcie :

 • PASMO Stowarzyszenie wspierania Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie i regionu - partner krajowy;
 • Wołyński Uniwersytet Państwowy im. Łesi Ukrainki w Łucku - partner zagraniczny

Całkowity koszt projektu : 82 320,00 PLN
Kwota dofinansowania ze środków unijnych : 61 740,00PLN (75%)
Współfinansowanie z budżetu państwa : 8 232,00 PLN (10%)

Termin realizacji : 1 marca 2007 - 31 paĽdziernika 2007

Główny cel projektu: budowanie podstaw dla integracji i rozwoju społeczno-gospodarczego regionu poprzez działania edukacyjne, kulturalne i społeczne, ukierunkowane na młodzież akademicką. Wybór grupy docelowej podyktowany został chęcią rozwoju potencjału ludzkiego obszaru Euroregionu Bug.

Realizacja projektu pozwoli na:

 1. rozszerzenie współpracy instytucjonalnej młodzieżowych struktur wsparcia w zakresie aktywności kulturalnej, sportowej i społeczno-gospodarczej - w oparciu o sprawdzone wzorce europejskie;
 2. pobudzanie przedsiębiorczości i mobilności ludzi młodych poprzez wymianę i nabywanie doświadczeń oraz wsparcie w samorozwoju i wyborze własnej ścieżki zawodowej;
 3. budowanie wzajemnej świadomości i zrozumienia dzięki promowaniu równości nacjii edukacji wielokulturowej;
 4. podnoszenie jakości zasobów ludzkich po obu stronach granicy poprzez działania szkoleniowe i warsztatowe.

Projekt ma charakter praktyczny i innowacyjny, ukierunkowany jest na bezpośrednie wsparcie instytucjonalne studentów i centrów akademickich pogranicza polsko-ukraińskiego, a jednocześnie włącza do działań samą młodzież, podnosząc jej umiejętności społeczne i organizatorskie. Tworzy spójną ofertę długofalowych działań centrum, znacznie wzbogacając dotychczasowy zakres proponowanych w ramach uczelni usług i inicjatyw aktywizujących grupy docelowe. Niweluje negatywne skutki podziałów państwowych poprzez promowanie tożsamości kulturowej i spuścizny duchowo-materialnej obszaru pogranicza. Pokazuje alternatywne podejście do kreowania własnej osobowości, zaangażowania społecznego i budowania pozytywnych relacji interpersonalnych.

Planowane przedsięwzięcia : cykl imprez o charakterze kulturalno-integracyjnym i sportowym dla studentów pogranicza; warsztaty i szkolenia z ustalania mapy celów dla ludzi młodych, wkraczających na ścieżkę kariery zawodowej; wymiana studentów; organizacja letniego kursu języka angielskiego dla studentów oraz kursu języka migowego.

Cele bezpośrednie projektu :

 • Utworzenie centrum wsparcia aktywizacji młodzieży po obu stronach granicy;
 • Integracja środowisk studenckich w obszarze edukacji, kultury i sportu oraz działań społeczno-gospodarczych;
 • Stwarzanie szans mobilności studentów poprzez nawiązywanie bezpośrednich kontaktów oraz możliwość wyjazdów studyjnych i stażowych;
 • Rozwój dialogu społecznego i komunikacji interpersonalnej poprzez znoszenie barier geograficznych, językowych i mentalnych.
 • Pobudzanie aspiracji poznawczych młodzieży oraz kształtowanie w niej postaw aktywnych wobec rzeczywistości.
 • Tworzenie warunków sprzyjających włączaniu się młodzieży w działalność społeczną i publiczną oraz innych form pożytecznego zagospodarowania wolnego czasu;
 • Poprawa jakości metod dydaktyczno-edukacyjnych - praktyczne wdrażanie nowoczesnych ścieżek działania;

Głównymi odbiorcami projektu są :

 • studenci szkół wyższych obszaru pogranicza;
 • parlamenty studenckie uczelni;
 • studenckie biura karier oraz ośrodki aktywizujące młodzież po obu stronach granicy;
 • międzynarodowe jednostki zorientowane na wsparcie zasobów ludzkich w regionie;
 • lokalna społeczność pasa przygranicznego

Galeria zdjęć