Współpraca transgraniczna PWSZ w Chełmie i Wołyńskiego Uniwersytetu Państwowego im. Łesi Ukrainki w Łucku w zakresie nauk ścisłych

Cel ogólny projektu : wzrost konkurencyjności regionu poprzez budowanie sieci współpracy transgranicznej środowisk akademickich w przedmiocie nauk ścisłych.
Projekt wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniom trzech głównych grup docelowych:
środowiska naukowców, pracowników dydaktycznych oraz młodzieży akademickiej.
Zamierzone rezultaty to
: rozwijanie współpracy instytucjonalnej w obszarze nauk ścisłych, integracja międzynarodowych środowisk naukowych, rozwój bazy badawczo-naukowej oraz prezentacja osiągnięć dydaktycznych i organizatorskich PWSZ w Chełmie i Uniwersytetu Wołyńskiego na Ukrainie.
Planowane przedsięwzięcia to
: zorganizowanie dwóch międzynarodowych konferencji naukowo-ba dawczych, opracowanie publikacji pokonferencyjnych, utworzenie forum internetowego, moduł szkoleniowo-informacyjny oraz opublikowanie cyklu artykułów tematyczno-promocyjnych. Projekt rozwija nawiązaną już w tym przedmiocie współpracę długofalową z ośrodkiem naukowym na Ukrainie, jest również komplementarny do realizowanej inwestycji wnioskodawcy w przedmiocie budowy Instytutu Matematyki i Informatyki - jako bazy dydaktyczno-szkoleniowej i rozwojowej uczelni.

Budżet:
•  całkowita wartość projektu: 67 424 PLN
•  kwota dofinansowania z EFRR: 50 568 PLN
•  kwota dofinansowania z budżetu państwa: 6 742,4 PLN
•  wkład własny: 10 113.6 PLN