Projekt: : "Literatura, język, kultura na pograniczu polsko - ukraińskim wczoraj i dziś", realizowany przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Chełmie (głównego beneficjenta) oraz Kowelski Narodowy Dom Kultury "Proswita" (partnera zagranicznego) w ramach Funduszu Małych Projektów - Narodowy Program dla Polski 2003.

Wysokość dofinansowania: 7 321,68 €, co stanowi 75% wartości ogólnej projektu.

Okres realizacji: 1 marca - 1 sierpień 2006 r.

Cel projektu: umacnianie transgranicznej współpracy kulturalno - oświatowej, wymiana młodzieży oraz pogłębianie wiedzy na temat literatury, kultury i języka obu narodów.

Kluczowe przedsięwzięcia projektu: zorganizowanie czterech wykładów otwartych, poświęconych problematyce stosunków polsko-ukraińskich; międzynarodowej konferencji naukowej pod nazwą: "Spotkania polsko - ukraińskie - literatura, język, kultura", z udziałem krajowych i zagranicznych przedstawicieli środowisk naukowych; jednego objazdu naukowego, prezentującego najciekawsze miejsca świadczące o przenikaniu się kultury polskiej oraz ukraińskiej w obszarze Euroregionu Bug oraz spotkania folklorystycznego ze sztuką historycznej Ziemi Chełmskiej. Ponadto opracowane zostanie wydawnictwo pokonferencyjne, zawierające najciekawsze referaty i wykłady wygłoszone w czasie trwania projektu.

Główni odbiorcy projektu: ze względu na międzynarodową rangę oraz szeroki zakres tematyczny, projekt skierowany będzie do szerokiego kręgu odbiorców: studentów i pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie, mieszkańców miasta Chełma, władz lokalnych, przedstawicieli krajowych środowisk naukowych, pracowników jednostek kulturalno - oświatowych z obszaru ukraińskiej części Euroregionu Bug oraz ukraińskiej młodzieży.